Update articol:
PROIECTUL DE OUG, ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiectul pentru înfiinţarea unui fond suveran de investiţii menționează listarea companiilor din portofoliu

  • Administrarea Fondului se face în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii.

Potrivit MFP, un asemenea fond are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Fondul se constituie ca persoană juridică română, fiind deținut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către Statul român.

Ministerul menționează, în nota de fundamentare a OUG, că se are în vedere listarea la bursă a companiile din portofoliul fondului: “Practic activitatea principală este de efectuare de investiții financiare în nume și cont propriu prin participații la societățile din portofoliu sau la alte societăți, acordarea de împrumuturi, precum  și vânzarea/achiziția/menținerea în portofoliul propriu de instrumente financiare în conformitate cu strategia Fondului. In acest sens, înstrăinarea de active sau acțiuni se face pentru obținerea surselor de finanțare a proiectelor de investiții în conformitate cu strategia , cu urmarirea îndeplinirii obiectivelor specifice de rentabilitate și risc prevăzute în strategia Fondului, inclusiv în ceea ce privește valoarea activului net al Fondului.

Pe de alta parte, Fondul are în activitate administrarea acțiunilor la companiile din portofoliu, și în acest sens urmărește îmbunătățirea activității companiilor la care este acționar, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile economice și de guvernanță pentru a putea fi listate la Bursa de Valori București, ceea ce se reflectă în calitatea activității și în nivelul de dezvoltare al companiei”.

Prin hotărârea de Guvern se stabilesc: obiectul de activitate și sediul social, autoritatea publică centrală care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligațiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al Fondului, valoarea inițială a capitalului social și numărul acțiunilor, pachetele de acțiuni care se transferă cu titlu de aport în natură de Statul român la capitalul social, metodele de evaluare a aportului în natură,  durata de funcționare determinată sau nedeterminată, precum și  alte aspecte prevăzute de lege și care vizează organizarea și funcționarea Fondului. Încadrarea companiilor ale căror acțiuni urmează să faca parte din capitalul social al Fondului în categoria societăților  strategice se va efectua prin hotărârea de Guvern, pe baza propunerilor transmise de către autoritățile publice tutelare.

MFP mai arată că strategia Fondului se stabilește de către adunarea generală a acționarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern și  este însoțită de un plan de afaceri și de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze. Strategia Fondului este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor și va avea în vedere următoarele domenii și activități de dezvoltare: dezvoltarea infrastructurii în România; crearea de locuri de muncă, stimularea inovatiei și a noilor tehnologii, creșterea capitalului uman pe termen lung, creșterea competitivității economiei românești și alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de interes pentru economia națională.

Administrarea Fondului se face în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat. Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligațiile izvorâte din calitatea de acţionar unic, și un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea respectarii celor mai bune practici din domeniul guvernantei corporatiste si evitării clasificării Fondului in administratie publică, conform notei de fundamentare a proiectului de OUG.

Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care reprezintă Statul ca acționar, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească 18 luni, mandatul organelor de conducere fiind organizarea activităţii Fondului. Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere se realizează în baza unui proces de selecţie care are în vedere criteriile prevazute pentru selectia Consiliului de Supraveghere si a Directoratului .

Înstrăinarea sau achiziția de către Fond a unor acţiuni sau alte active aflate în proprietatea Fondului nu este supusă prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare întrucât scopul Fondului nu-l reprezintă activitatea de privatizare, ci efectuarea de investiții financiare în nume și cont propriu, dezvoltarea și finanțarea de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, precum şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit, mai arată MFP.

Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), aflată în programul de guvernare al PSD, a fost declarată neconstituţională, în iulie, deoarece acest fond nu trebuia înfiinţat printr-o lege, ci printr-o Hotărâre de Guvern.

 

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/11/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/11/2023)

Finalizarea etapei a treia si inchiderea Programului 8 de rascumparare actiuni

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/11/2023)

Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/11/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 27.11.2023 - 28.11.2023

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/11/2023)

Contract Retehnologizare Unitatea 1