Update articol:

Raport Aerostar – Modificare Convocare AGAO 21.04.2021

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.03.2021

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR AEROSTAR S.A.
(conform solicitării IAROM S.A., în calitate de acționar majoritar al AEROSTAR S.A.)

Consiliul de Administrație al AEROSTAR S.A., cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J04/1137/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO950531, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Procedurii privind organizarea si desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A., publicata pe site-ul societății: www.aerostar.ro,

Având in vedere:

a). Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 21 Aprilie 2021, ora 13:00 la sediul din Bacău, str. Condorilor nr. 9, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al României, Partea a–IV-a, nr. 1077/16.03.2021, în ziarul Financial Intelligence in data de 15.03.2021 si transmis spre publicare către Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București si Depozitarul Central, prin raportul curent din 15.03.2021;

b). Solicitarea acționarului majoritar IAROM S.A. (cota de participare de 71.3730% din capitalul social), prin Adresa cu nr. 103/19.03.2021 si înregistrată la AEROSTAR cu nr. 2548/19.03.2021, efectuata în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, in conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea 31/1990, cu următorul punct:

  1. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită in conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinarea Acționarilor din data de 21 aprilie 2021, ora 13:00 care își va desfășura lucrările la societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 06 aprilie 2021, ordinea de zi, așa cum a fost completata, va fi următoarea:

ORDINEA DE ZI: 

  1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
  2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

a) Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar 2020;

b) Raportului auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2020;

c) Situațiilor financiare ale anului 2020;

d) Descărcării de gestiune a consiliului de administrație si conducerii executive pentru anul 2020 pe baza rapoartelor prezentate;

e) Repartizării profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administrație corespunzător unei acțiuni este de 0,12 lei.

3. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită in conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

4. Aprobarea datei de 02 iunie 2021, ca Data de Înregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața. Aferent datei de înregistrare propusa, ex date va fi 31 mai 2021.

5.Aprobarea datei de 22 iunie 2021 ca Data plătii dividendelor aferente exercițiului financiar 2020.

6. a) Numirea auditorului financiar/firmei de audit (Contractul de audit financiar expira odată cu auditarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020).

b) Fixarea duratei contractului de audit financiar.

7. Mandatarea Președintelui – Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a încheia si/sau semna in numele Societății si/sau in numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare si toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele si cererile adoptate/întocmite in scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, in relație cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile actionarilor de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (06 aprilie 2021), conform prevederilor legale si Actului Constitutiv personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernirire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.

II. Documente aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Incepand cu data de 22 martie 2021, documentele aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00 si 14:00.

III. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 31 martie 2021, orele 13:00.

Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 09 aprilie 2021, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.aerostar.ro, incepand cu data de 14 aprilie 2021, ora 16:00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

V. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi insotita de o Declaratie pe propria raspundere, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca:

a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b) imputernicirea generala este semnata de actionar.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2021, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

VI. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele de Imputernicire speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2021, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

***

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021