Update articol:

Raport curent SIF Transilvania – Hotărârea AGOA din 28.04.2021

Nr.  3555/28.04.2021
Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2021

 

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 28(29) aprilie 2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28 aprilie 2021, ora 10:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace și, în cadrul unui cvorum de 30,41% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.  din 28 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din 28.04.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 1215/24.03.2021, în ziarul naţional Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 24.03.2021 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 30,41% din drepturile de vot, exprimate direct şi prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval şi dna. Mihaela Susan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost aprobat cu 657.514.278 voturi “pentru”, reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.613.463 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 657.514.278 voturi ”pentru”, 99.185 voturi “împotrivă” şi 10.080 abţineri.

Art. 2 – Se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de Auditorul financiar.

Prezentul articol a fost aprobat cu 655.424.558 voturi “pentru”, reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 655.523.543 voturi valabile, reprezentând 30,31% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 655.424.558 voturi ”pentru”, 98.985 voturi “împotrivă” şi 2.100.000 abţineri.

Art. 3 – Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2020 pentru următoarea destinaţie: Alte rezerve – surse proprii de finanţare constituite din profit: 34.541.911,98 lei.

Prezentul articol a fost aprobat cu 600.452.469 voturi “pentru”, reprezentând 91,31% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 600.452.469 voturi ”pentru” şi 57.171.074 voturi “împotrivă”.

Art. 4 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfăşurată în cadrul mandatului 2017-2021.

Prezentul articol a fost aprobat cu 654.909.780 voturi “pentru”, reprezentând 99,67% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.108.965 voturi valabile, reprezentând 30,38% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 654.909.780 voturi ”pentru”, 2.199.185 voturi “împotrivă” şi 514.578 abţineri.

Art. 5 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv dl. Mihai Fercală, dl. Iulian Stan şi dl. Ştefan Szitas, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2020.

Prezentul articol a fost aprobat cu 476.108.769 voturi “pentru”, reprezentând 81,47% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 584.392.659 voturi valabile, reprezentând 27,02% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 476.108.769 voturi ”pentru”, 108.283.890 voturi “împotrivă” şi 73.230.884 abţineri.

Art. 6 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv dl. Marius-Adrian Moldovan, dl. Radu-Claudiu Roşca şi dl. Tony-Cristian Răduţă-Gib, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2020.

Prezentul articol a fost aprobat cu 650.048.586 voturi “pentru”, reprezentând 98,85% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.618.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 650.048.586 voturi ”pentru”, 7.569.957 voturi “împotrivă” şi 5.000 abţineri.

Art. 7 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul investiţional pentru anul 2021.

Prezentul articol a fost aprobat cu 601.139.099 voturi “pentru”, reprezentând 91,41% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.343 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 601.139.099 voturi ”pentru”, 56.484.244 voturi “împotrivă” şi 200 abţineri.

Art. 8 – Se aprobă Politica de remunerare a S.I.F. Transilvania, în conformitate cu dispoziţiile art. 921 din Legea nr. 24/2017.

Prezentul articol a fost aprobat cu 589.222.045 voturi “pentru”, reprezentând 89,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.574.927 voturi valabile, reprezentând 30,40% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 589.222.045 voturi “pentru”, 68.352.882 voturi “împotrivă” şi 48.616 abţineri.

Art. 9 – Se aprobă indicatorii de performanţă ce vor sta la baza stabilirii remuneraţiilor variabile ale membrilor Directoratului şi ai Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2021, în conformitate cu Politica de remunerare a S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost aprobat cu 631.230.309 voturi “pentru”, reprezentând 95,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.613.263 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 631.230.309 voturi ”pentru”, 26.382.954 voturi “împotrivă” şi 10.280 abţineri.

Art. 10 – Se aprobă reducerea mandatului auditorului Deloitte Audit S.R.L. până la data de 31.12.2021, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 21 din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Reducerea mandatului nu are efect asupra obligaţiilor Societăţii Deloitte Audit S.R.L. de a audita situaţiile financiare ce se vor încheia la 31.12.2021 şi de a furniza celelalte servicii derivate din contractul de audit.

Prezentul articol a fost aprobat cu 650.130.136 voturi “pentru”, reprezentând 98,86% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.613.463 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 650.130.136 voturi ”pentru”, 7.483.327 voturi “împotrivă” şi 10.080 abţineri.

Art. 11 – Se aprobă numirea Societăţii Mazars România S.R.L. Bucureşti ca auditor financiar al S.I.F. Transilvania pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.01.2022 până la 31.12.2024, pentru auditarea situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2022, 2023 şi 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 649.813.306 voturi “pentru”, reprezentând 98,85% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.393.543 voturi valabile, reprezentând 30,40% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 649.813.306 voturi ”pentru”, 7.580.237 voturi “împotrivă” şi 230.000 abţineri.

Art. 12 – Se aprobă împuternicirea dlui. Moldovan Marius Adrian, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 657.536.913 voturi “pentru”, reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 657.536.913 voturi ”pentru” şi 86.630 voturi “împotrivă”.

Art. 13 – Se aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare (ex date 19.05.2021), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Prezentul articol a fost aprobat cu 657.536.913 voturi “pentru”, reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social şi au fost distribuite astfel: 657.536.913 voturi ”pentru” şi 86.630 voturi “împotrivă”.

Rezultatul votului înregistrat pentru fiecare articol în parte al acestei hotărâri este prezentat în condiţiile art. 209 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Marius-Adrian Moldovan
Preşedinte Executiv/Director General

Radu-Claudiu Roşca
Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct

Loredana-Floriana Baston
Ofiţer de Conformitate

BVBStiri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (18/05/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IAR SA Brasov (IARV) (18/05/2021)

Convocare AGAO 21.06.2021

BRK Argint Turbo Short 28.5 (BKSLVTS2) (18/05/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 18 si 19 Mai 2021

EB WTI INDEX 0,10 (EBWTI1) (18/05/2021)

Notificare Erste Group Bank AG - ajustare parametri produs structurat