Update articol:

Rectificare bugetară: Bani mai mulţi pentru Ministerul Muncii, Sănătate, Agricultură, Dezvoltare, Fonduri Europene

titluri de stat

* Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash) crește la 96.058,4 miliarde lei acesta reprezentând 9,1% din PIB.

 

Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 4.529,2 milioane lei, potrivit Notei de fundamentare a Proiectului  Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozit pe profit: -781,4 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -238,3 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +53,5 milioane lei;
 • Impozite și taxe pe proprietate: -152,1 milioane lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată: +380,7 milioane lei;
 • Accize: -599,0 milioane lei;
 • Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -79,1 milioane lei;
 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +68,6 milioane lei; de asemenea, s-a avut în vedere menținerea estimărilor din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 privind încasarea din anul 2020 a veniturilor din vânzarea licențelor de tip 5G de către ANCOM;
 • Alte impozite și taxe fiscale: +5,2 milioane lei;
 • Contribuții de asigurări sociale: +15,3 milioane lei;
 • Venituri nefiscale: -115,3 milioane lei;
 • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: -2.513,9 milioane lei, influență determinată de diminuarea necesarului de refinanțare a proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene, prin deblocarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și rambursarea sumelor de la Comisia Europeană ceea ce a determinat un echilibru a disponibilităților fondurilor europene.

Potrivit MFP, evoluţia veniturilor bugetare se datorează, în principal:

–  situaţiei încasărilor privind veniturile bugetare în primele 9 luni ale anului;

– impactului estimat de ANAF referitor la sumele ce vor fi încasate în luna decembrie conform prevederilor OUG nr.181/2020. Conform estimărilor ANAF 5,3 miliarde lei vor fi virați de către agenții economici în luna decembrie, suma reprezentând obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență;

– menţinerii în anul 2020 a veniturilor estimate a se încasa la bugetul de stat din vânzarea licențelor de tip 5G;

– menținerii sumelor repartizate prin mecanismului de tip swap de 1.104,1 milioane lei, aprobată iniţial prin OUG nr.135/2020, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30.06.2020 și prelungite la 30.09.2020, raportate potrivit legii.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 1.157,6 milioane lei.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile de personal se diminuează cu 164,1 milioane lei;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu 35,3 milioane lei;
 • Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 324,8 milioane lei;
 • Subvențiile se diminuează cu 22,8 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 076,1 milioane lei;
 • Alte transferuri se majorează cu 539,4 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 96,0 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 2.805,7 milioane lei;
 • Alte cheltuieli se majorează cu 230,8 milioane lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 1.200,0 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 309,0 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital se diminuează cu 1.673,5 milioane lei;
 • Împrumuturile acordate se diminuează cu 101,0 milioane lei.

 

Influențele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă astfel:

a) din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale: +1.590,2 milioane lei per sold. Se propune majorarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu +1.490,2 milioane lei ca urmare a creșterii cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și a transferurilor din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu +200,0 milioane lei. Având în vedere gradul de execuție și necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la cheltuielile cu asistența socială (-100 milioane lei).
 • Ministerul Sănătății: +1.077,8 milioane lei per sold în special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (+1.223,9 milioane lei), 15 milioane lei cheltuieli de personal pentru acoperirea în totalitate a drepturilor de personal în special stimulentul de risc pentru servicii publice de ambulanță. S-au înregistrat economii la proiectele cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (-91,4 milioane lei) și a programelor cu finanțare rambursabilă (-70,0 milioane lei);
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +1.181,0 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 10 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. S-au asigurat fonduri suplimentare pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+1.123,7 milioane lei), alte cheltuieli pentru despăgubirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectați de secetă (+160,0 milioane lei) și alte transferuri (+8,3 milioane lei). S-au identificat economii în principal la cheltuieli de capital ( -10,0 milioane lei) și împrumuturi (-101,0 milioane lei);
 • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: +999,5 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea suplimentară de sume pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (+1.000 milioane lei) și cheltuieli de personal (+1 milion lei). S-au identificat economii la bunuri și servicii (- 1,5 milioane lei);
 • Ministerul Fondurilor Europene: +104,97 milioane lei, per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 10 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. Se propune asigurarea sumelor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (+106 milioane lei). S-au identificat economii în principal la cheltuielile de personal (-0,5 milioane lei ) și bunuri și servicii (-0,5 milioane lei);
 • Ministerul Public: +90,3 milioane lei per sold. Propunere are în vedere, în principal, asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative rezultate din majorarea valorii de referință sectorială;
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +19,17 milioane S-au asigurat fonduri suplimentare (+19,17 milioane lei) pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluției pestei porcine africane.

b) s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menționăm, în principal:

 • Ministerul Apărării Naționale: -2.000,0 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de capital (-1.596,9 milioane lei), transferuri între unități ale administraței publice (-79,2 milioane lei), cheltuieli de personal (-136,9 milioane lei), bunuri și servicii (-100 milioane lei) și asistență socială (-80,9 milioane lei). În aceste condiții bugetul rectificat al Ministerului Apărării Naționale va fi pe partea de credite bugetare de 836,3 milioane lei, din care 19,171,4 milioane lei de la bugetul de stat, 2.664,4 milioane lei venituri proprii și 0,5 milioane lei fonduri externe nerambursabile, respectându-se angajamentul de alocare pentru acest minister a unui buget de 2% din PIB;
 • Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: -854,7 milioane lei, per sold, din care: +352,5 milioane lei dobânzi, sumă necesară acoperirii scadenței plăților de dobânzi aferente datoriei publice până la sfârșitul anului, din care 327,5 milioane lei pentru dobânzile aferente datoriei publice interne directe și 25 milioane lei pentru comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe și interne, +1.200 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +581,0 milioane lei reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene, -2.984.4 milioane lei reprezentând diminuarea necesarului refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene, economie determinată de rambursările de la Comisia Europeană inclusiv a unor sume aferente unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile deblocate, precum și sumele previzionate a fi transferate de Comisia Europeană ca urmare a aplicațiilor de plată;
 • Ministerul Afacerilor Interne: -635,4 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară la cheltuieli de personal (+10,0 milioane lei), bunuri și servicii (+21,8 milioane lei), asistență socială (84,99 milioane lei) și transferuri între unități ale administrației publice (+4,0 milioane lei) pentru încadrarea unui număr de 200 de medici rezidenți și de specialitate de către Spitalul de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București în vederea bunei gestionări a situației de risc epidemiologic. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-6,6 milioane lei) și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-746,9 milioane lei);
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale: -82,6 milioane lei, economii identificate la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020;
 • Secretariatul General al Guvernului: -53,8 milioane lei. Având în vedere gradul de execuție și necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii, în principal, la bunuri și servicii și cheltuieli de capital;
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: -56,0 milioane lei Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 10 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-10,0 milioane lei), bunuri și servicii (-3,0 milioane lei), subvenții (-25,0 milioane lei), precum și la transferuri (-18,0 milioane lei);
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -37,8 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere gradul de execuție pe primele 10 luni și necesarul de finanțare până la finalul anului. S-au identificat economii la titlul „Cheltuieli de personal” (-10 milioane lei), la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice„ (-5,5 milioane lei), la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020„ (-22,3 milioane lei).

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art.24 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2020, cu completările ulterioare, în sumă de 969,3 milioane lei rămase nerepartizate, se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării:

 1. a) plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 septembrie 2020, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;
 2. b) sumelor certe și exigibile datorate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2020, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;
 3. c) plăților restante și datoriilor aflate în termenul legal de plată, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 septembrie 2020, inclusiv, raportate potrivit legii, pentru stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020, cu modificările ulterioare și data de 30 septembrie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv.

Prin proiectul de act normative se creează posibilitatea ca economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor și al comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București să poată fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

În scopul implementării Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021,  este necesară repartizarea pe județe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor prevăzute la art.23 lit.a4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu completările ulterioare, în sumă de 160.311 mii lei;

În scopul implementării Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021, este necesară repartizarea pe sectoarele municipiului București, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București prevăzute la art.23 lit. b2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2020, cu completările ulterioare, în cuantum de 15.742 mii lei.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se diminuează la venituri cu suma de 649,8 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 1.049,8 milioane lei înregistrându-se un excedent de 400,0 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează:

 • la venituri cu suma de 1.100,0 milioane lei
 • la cheltuieli cu suma de 2.000 milioane lei la credite de angajament și cu 1.100 milioane lei la credite bugetare, din care:
 • 600 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare decontării medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate cu scop curativ, medicamentelor cu și fără contribuție personală și a serviciilor medicale,
 • 500 milioane lei pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale.

Subvenția alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este în sumă de +1.223,9 milioane lei (+726,3 milioane lei pentru finanțarea sistemului de asigurări de sănătate și +497,6 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate).

În ultimul trimestru al anului 2020, contribuția României la bugetul Uniunii Europene a suferit o creștere ca urmare a intrării la plată a proiectului de buget rectificativ (PRB) 7/2020, care include, pe lângă sumele provenite din amenzi și actualizările previziunilor referitoare la resursele proprii tradiționale (taxele vamale), bazele de calcul ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) și venitului național brut (VNB) și sumele aferente regularizărilor corecției Marii Britanii pentru perioada 2015-2019, în contextul finalizării procesului de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Totodată, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, COM a utilizat la maxim resursele disponibile din bugetul Uniunii Europene aferente instrumentului de sprijin de urgență (ESI), pentru a finanța accelerarea procesului de fabricație a vaccinurilor viabile și asigurarea producerii lor la scară largă. Deoarece bugetul ESI a devenit insuficient pentru a putea acoperi obligațiile contractuale ale COM privind vaccinurile, în luna septembrie a.c., statele membre au fost de acord să contribuie suplimentar la bugetul ESI cu suma de 750 milioane euro. Din suma totală de plată, României îi revine 12.058.345 euro.

Astfel, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, pentru anul 2020, din influența prevăzută la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.03 „Contribuția României la bugetul UE”, se utilizează suma de 60.292 mii lei, reprezentând echivalentul a 12.058.345 euro, de către Ministerul Finanțelor Publice, pentru suplimentarea fondurilor instrumentului financiar pentru sprijin de urgență (ESI) în vederea prefinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul Comisiei Europene, pentru a asigura accesul României la vaccinuri, conform notei de debit, Ares (2020) 6518227 din 09.11.2020, transmisă României de către Comisia Europeană.

Prin derogare de la prevederile art.12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul act normativ se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“, în cadrul titlului 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, de la art. 51.02 „Transferuri de capital“ la art. 51.01 ”Transferuri curente”. De asemenea, se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de credite bugetare și de angajament la capitolul 66.01 ”Sănătate”, de la art. 51.02 ”Transferuri de capital” la art. 51.01 ”Transferuri curente”.

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8), (9) și (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul act normativ se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“ între titluri, articole și alineate, inclusiv de la subdiviziunile clasificației bugetare care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, și între programe bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale, să plătească până la data de 31 decembrie 2020 drepturile salariale aferente activităţilor desfăşurate în luna decembrie 2020 pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. Prin Hotărârea Guvernului nr.755/2020, bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale a fost suplimentat la titlul ”Cheltuieli de personal” cu suma de 6.715 mii lei, sumă ce include și fondurile necesare plății drepturilor salariale ce vor fi cuvenite personalului pentru activitățile ce vor fi desfășurate în luna decembrie 2020 pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în bune condiții  a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților.

Deși aceste fonduri au fost alocate în bugetul pe anul 2020, în condițiile prevăzute de art.53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ele nu vor putea fi utilizate în acest an pentru plata drepturilor respective. Pentru a evita această situație care ar conduce la afectarea bugetului pe anul 2021 se propune crearea cadrului normativ necesar pentru plata în anul curent a drepturilor salariale aferente activităților desfășurate în luna decembrie a.c. pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în bune condiții  a alegerilor parlamentare.

Având în vedere responsabilitățile ce revin instituțiilor și autorităților publice în procesul de prevenire și combatere a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-COV-2, respectiv în procesul de pregătire, organizare și desfășurare în bune condiții a alegerilor parlamentare, în scopul asigurării cu maximă operativitate, a creditelor de angajament și creditelor bugetare  pentru încheierea de angajamente legale necesare bunei desfășurări a acestor procese,  începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) – (10) și art. 47^1 alin. (2) din Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

Prin prezentul proiect de act normativ majorarea plafonului pentru datoria guvernamentală la 47% din PIB, pentru sfârșitul anului 2020, se datorează contractării de împrumuturi, inclusiv de la Comisia Europeană, în scopul asigurării surselor de prefinanțare a necesităților de finanțare și a consolidării rezervei în valută la dispoziția Trezoreriei statului.

Prin proiectul de act normativ se reglementează și posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite.

Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash) crește la 96.058,4 miliarde lei acesta reprezentând 9,1% din PIB.

 

Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2020 se pot rezolva, în principal, următoarele probleme:

 • menținerea locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective precum și prevenirea creșterii șomajului;
 • asigurarea fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;
 • asigurarea sumelor pentru plățile de dobânzi aferente datoriei publice interne în creștere;
 • suplimentarea fondurilor instrumentului financiar pentru sprijin de urgență (ESI) în vederea prefinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul Comisiei Europene, pentru a asigura accesul României la vaccinuri;
 • asigurarea sumelor necesare decontării medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate cu scop curativ, medicamentelor cu și fără contribuție personală și a serviciilor medicale;
 • asigurarea sumelor pentru plata despăgubirilor acordate producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectați de secetă;
 • asigurarea de fonduri suplimentare pentru finanțarea proiectelor din Programul Național de Dezvoltare Locală;
 • asigurarea fondurilor pentru plata diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative rezultate din majorarea valorii de referință sectorială;
 • continuarea achitării plăților restante ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor de subordonare locală, înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2020, inclusiv, în vederea diminuării volumului de arierate precum și în vederea stingerii unor obligații de plată ale agenților economici față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 • asigurarea sumelor pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale;
 • crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;
 • asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;
 • finanțarea în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;
 • corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele nouă luni ale anului.

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (24/09/2021)

Hotarari CA 24.09.2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/09/2021)

Infiintarea Filialei Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (24/09/2021)

Raport consolidat - S1 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/09/2021)

Informatii referitoare la desfasurarea AGA din 29 septembrie 2021

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (24/09/2021)

Numire Administratori provizorii