Update articol:

SGG: SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIN CARE SUNT STABILITE DEZIDERATELE ACȚIONARILOR PRIVIND PERFORMANȚELE TRANSELECTRICA ȘI ALE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE SI DIRECTORATULUI ACESTEIA PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI

Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), în calitatea sa de acționar majoritar și de autoritate publică tutelară, prin structura sa de guvernanță corporativă, a redactat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarilor privind performanțele CNTEE Transelectrica S.A. și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani. Acestea trebuie să fie văzute în contextul în care statul prin Secretariatul General al Guvernului dorește o îmbunătăţire continuă a performanţei și guvernanţei întreprinderilor publice din portofoliul său, precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Companiei. (…)

Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor cu privire la misiunea şi obiectivele CNTEE Transelectrica S.A.

Conform Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020, direcţiile principale de acţiune, convergente cu cele ale politicii energetice a Uniunii Europene și care vor fi avute în vedere de CNTEE Transelectrica S.A., sunt:
– creşterea siguranţei în alimentarea cu energie din punct de vedere al infrastructurii de reţea;
– creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul: extracţie – producere – transport – distribuţie -consum; fără să se irosească energia, în situaţia reducerii disponibilităţii şi a creşterii costului surselor energetice; eficienţa energetică este cea mai rentabilă metodă de reducere a emisiilor, de îmbunătăţire a securităţii şi competitivităţii şi de scădere a facturii serviciului energetic;
– îmbunătăţirea competivităţii pieţelor de energie electrică, corelarea acestora şi participarea activă la formarea pieţei interne de energie a Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere cu luarea în considerare a intereselor consumatorilor din România şi a companiilor româneşti;
– crearea de condiţii de piaţă care să stimuleze economii mai mari de energie; operatorul pieței de energie electrică OPCOM va asigura prețul de referință pe termen scurt (piața spot) și prețul de referință la termen (piața forward), în condiții de lichiditate asigurate de concentrarea tranzacțiilor pe piețele administrate.;
– transformarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în reţele inteligente şi implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de contorizare;
– asigurarea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin atragerea de capital privat şi a fondurilor puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană cu o atenţie deosebită facilitării investiţiilor în acele proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2020 conform politicii Uniunii Europene, a proiectelor transfrontaliere privind reţelele de transport al energiei; se vor avea în vedere acordarea de garanţii pentru împrumuturi în cazul parteneriatelor publice private şi mecanisme de partajare a riscurilor (în special pentru riscurile prezentate de tehnologii noi);
– creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică;
– reducerea vulnerabilităţii şi creşterea securităţii infrastructurii critice din sectorul energetic a reţelelor de transport energie;
– participarea proactivă la eforturile Uniunii Europene de formulare a unei strategii energetice pentru Europa, cu urmărirea şi promovarea intereselor României;
– susţinerea cercetării – dezvoltării în domeniul noilor tehnologii privind creşterea eficienţei producţiei şi consumului de energie şi de protecţie a mediului, precum şi a învăţământului de specialitate.

Legătura între viziunea şi performanţele aşteptate de autoritatea publică tutelară şi acţionari din partea Consiliului de supraveghere

Scopul identificării şi clarificării acestei legături este crearea de valoare şi îndeplinirea obiectivelor de securitate a infrastructurii de transport, de competitivitate şi profitabilitate.

Transelectrica convoacă acţionarii pentru declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere (vezi Profilul Personalizat al Membrilor Consiliului de Supraveghere)

Consiliul de Supraveghere va urmări îndeaproape ca viziunea acționarilor cu privire la rolul companiei în economia națională și în context mai larg în cea europeană, să fie transpusă în obiective măsurabile pe termen mediu, rolul consiliului fiind acela de a se asigura că aceste obiective vor fi rezultatul unor documente programatice de tipul planului de strategie și dezvoltare și a planului de administrare.

Pe cale de consecință, administratorii companiei vor avea în vedere:
– elaborarea unui Plan de dezvoltare pe următorii 10 ani, parte integrantă a Strategiei Naționale Energetice;
– implementarea unui cadru legal care să asigure definirea, la nivel național, a unor priorități în domeniul transportului energiei electrice și identificarea proiectelor de investiții care vor deveni prioritate la nivel național, pe baza unor criterii clare și transparente;
– asigurarea unui sprijin permanent pentru realizarea unei legislații pe termen lung, evitarea neclarităților și a modificărilor frecvente din punct de vedere legislativ privind suportarea costurilor pentru realizarea întăririlor în rețelele electrice de transport și distribuție;
– asigurarea funcționării în condiții de siguranță a SEN, operarea, dezvoltarea și întreținerea infrastructurii;

– orientarea rețelelor de transport a energiei electrice spre rețele inteligente și implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de contorizare, stimularea consumatorilor de a deveni participanți activi în funcționarea pieței de energiei electrică și în echilibrarea sistemului;
– realizarea pieței interne europene de energie electrică care va permite creșterea schimburilor din zonă;
– creșterea capacității de interconexiune și întărirea infrastructurii pentru asigurarea
obiectivului de interconectare de 10% în anul 2020 și 15% în anul 2030;
– proiectele de investiții din planul de dezvoltare să fie tratate prioritar în procesul de implementare;
– integrarea pe scară largă a surselor regenerabile, inclusiv prin promovarea sistemelor de stocare/compensare a investițiilor în sisteme de stocare/compensare a energiei electrice și a schimburilor transfrontaliere;
– promovarea tehnologiilor noi și a măsurilor privind creșterea eficienței energetice, inclusiv prin dezvoltarea surselor de echilibrare de tipul agregatorilor de răspuns la cerere.

Astfel, CNTEE Transelectrica S.A. va deveni un OTS dinamic şi inovator, recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru excelență tehnică, performanţă financiară şi abilitate de a opera cu succes într-un mediu economic volatil. Compania va oferi servicii performante cu valoare ridicată de utilizare, va asigura funcţionarea în condiții de siguranță a SEN în ansamblu şi la un nivel normat de calitate a energiei electrice, va asigura o racordare sigură şi de calitate la reţeaua de transport în condiţii nediscriminatorii şi transparente pentru toţi utilizatorii. De asemenea, compania va dezvolta capabilităţile de integrare a surselor regenerabile, furnizarea de servicii de transport şi sistem, precum şi de integrare la nivel european şi de administrare a pieţelor centralizate în condiţii de înaltă calitate tehnică şi siguranţă.

Acționarii CNTEE Transelectrica S.A. sunt pe deplin conștienți de importanța celor care își aduc contribuția, astfel încât serviciul public de transport al energiei electrice să nu aibă de suferit. Este de asemenea cunoscut că, pentru realizarea acestor îndatoriri, este nevoie de resursă umană cu expertiză în domeniu. Multe dintre pozițiile tehnice din cadrul Companiei necesită lucrul cu înaltă tensiune sau la înălțime, iar in sfera tehnologiilor aflate în continuă schimbare, necesită personal cu înaltă pregătire profesională.

Prin urmare, în mod evident, așteptările cu privire la abordarea de catre managementul companiei a resursei umane este una potrivită unei companii de top din economia românească și din regiune, care să facă față cu succes provocărilor actuale și viitoare. Managementul companiei trebuie să creeze un mediu atractiv pentru noile generații de specialiști și în egală măsură să păstreze competența în interiorul companiei și care să asigure transferul de cunoștințe și expertiză către aceștia.
Dincolo de condițiile de muncă acoperite în mod corespunzător prin cerințele de siguranță și securitate în muncă, managementul companiei trebuie să mai aibă în vedere dimensionarea unor instrumente suficient de atractive pentru încurajarea performanței și inovației în rândul personalului. În acest sens, Consiliul de Supraveghere se va asigura că la nivelul companiei se va implementa o structură organizatorică dinamică, cu o componentă funcțională ale cărei obiective justifică rațiunea înființării și funcționării acesteia și care asigură desfășurarea optimă
a procesului managerial și a proceselor operationale.

Încadrarea companiei într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice

CNTEE Transelectrica S.A. se încadrează în categoria de monopol reglementat, îndeplinind obligații de serviciu public și alte activitaăți cu scop comercial.
Pe termen mediu şi lung, compania îşi va îndeplini în mod exemplar şi responsabil misiunea de serviciu public, având la bază un sistem modern şi eficient de infrastructuri de transport, de conducere prin dispecer a SEN şi suport, integrând cele mai noi tehnologii disponibile (smart grid, protecţia infrastructurilor critice, etc).
Susţinerea interesului public şi naţional în formularea şi implementarea strategiilor şi politicilor aferente, are în vedere calitatea CNTEE Transelectrica S.A. de companie naţională.

Politica de dividende

Acționarul, Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, împreună cu ceilalți acționari ai companiei, setează așteptările privind creșterea valorii companiei pe termen mediu și lung ca deziderat al oricărui investitor. Creșterea valorii companiei este necesar a fi realizată în condiții de excelență operațională, în condițiile funcționării în siguranță a SEN, pe fondul unui profil de risc redus, realizat și gestionat în mod responsabil de companie, cu încadrarea în rentabilitatea aprobată de către ANRE.

Managementul companiei va fi preocupat de menținerea unei structuri solide și robuste a structurii de finanțare a acesteia, care să păstreze în limite confortabile indicatorii de solvabilitate și lichiditate. Aceste condiții întrunite vor permite în mod prioritar asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea planului de investiții și, în același timp, asigurarea distribuirii de dividende în linie cu așteptările acționarilor pentru această categorie de activ.

Politica de investiţii

Acționarul, Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, împreună cu ceilalți acționari ai companiei își manifestă interesul și preocuparea pentru investițiile efectuate direct sau indirect în portofoliul de filiale prezente sau viitoare (oricare ar fi forma lor juridică). Se vor avea în vedere filialele existente, dar și posibile oportunități cu risc redus sau investiții cu caracter strategic ale României în regiune, în care CNTEE Transelectrica S.A. ar putea deveni investitor strategic.
CNTEE Transelectrica S.A. planifică dezvoltarea rețelei electrice de transport în deplin acord cu ANRE, ținând seama de stadiul actual al rețelei sub aspect tehnic, dar și de evoluția prognozată a consumului de energie electrică la nivel național, de structura parcului de producție, precum și de schimburile de energie electrică cu țările vecine.

Planul de Dezvoltare al CNTEE Transelectrica S.A., aprobat de ANRE, prevede realizarea proiectelor de investiții în vederea modernizării și întăririi Rețelei de transport al energiei electrice, creșterea eficienței energetice, creșterea capacității de interconexiune cu țările din cadrul ENTSO-E și cu cele din afara Uniunii Europene, cu scopul de a crește siguranța funcționării SEN, a posibilităților de export și de a îmbunătăți global performanțele operaționale și financiare ale companiei.

Cu privire la infrastructura energetică transeuropeană, Parlamentul European și Consiliul Europei în măsura stabilirii liniilor directoare ale Uniunii Europene are în vedere un set de măsuri pentru:

(i) asigurarea securității energetice a Uniunii Europene, (ii) promovarea și dezvoltarea eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile, (iii) promovarea interconectării rețelelor energetice, și nu în ultimul rând (iv) integrarea și funcționarea pieței interne europene a energiei.

România, cu un nivel de interconectare de numai 7%, se situează printre cele 12 state membre (situate în special în regiunile de la periferia Uniunii Europene) care rămân în continuare sub pragul de 10% al obiectivului de interconectare electrică, și pe cale de consecință izolate de piața internă a energiei electrice. România își propune să schimbe această stare de fapt și stabilește ca obiectiv național creșterea nivelului de interconectare la 10 % pe termen scurt și de 15% până în 2030.

Transpus în obiectivele de investiții pe termen scurt și mediu, cu aprobarea prealabilă a ANRE privind proiectele de investiții, CNTEE Transelectrica S.A. va avea în vedere:
• Creșterea capacității de interconexiune transfrontalieră;
• Creșterea capacității de transport între zona de est (Dobrogea) și restul SEN
interconectat și integrarea în sistem a puterii generate din SRE și alte surse în
Dobrogea;
• Creșterea siguranței alimentării consumului din zone deficitare;
• Îmbunătățirea fiabilității sistemului prin retehnologizarea și modernizarea statiilor
existente.

De asemenea, starea sistemului EMS/SCADA – Dispecerul Energetic Național (DEN) și a elementelor logistice suport (echipamentele și rețeaua de telecomunicații, tipul și nivelul tehnologic al echipamentelor din stațiile electrice de transport), impune derularea unui program de înlocuire și extindere a sistemului actual și de modernizare a echipamentelor suport necesare. Totodată este mecesară și întărirea de urgență a infrastructurii critice cu echipamente și aplicații software specifice astfel încât, pentru nicio clipa, DEN să nu fie în pericolul de a nu își mai îndeplini rolul funcțional, având în vedere noile evoluții în plan cibernetic și amenințările care provin din această direcție.

Obiectivul care trebuie urmărit de către CNTEE Transelectrica S.A. în următorii patru ani în raport cu investițiile deja efectuate în filialele sale este acela de a le consolida operațional și financiar poziția la nivel național și a le pregăti pentru a interveni și pe alte piețe regionale.

Astfel, principiile de management care guvernează CNTEE Transelectrica S.A. trebuie să fie transpuse la nivelul filialelor și sucursalelor sale și exercitate ca atare, ca un acționar responsabil.

Pachetul legislativ IV, „Energie curată pentru toți europenii”, adoptat de Consiliul Uniunii Europene la data de 22 mai 2019, vizează eficiența energetică, energia din surse regenerabile, organizarea pieței energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie electrică, precum și reguli de guvernanță pentru uniunea energetică. În acest sens se pune accent pe o coordonare sporită la nivel regional privind operarea sistemelor de transport și de sistem prin înființarea unor centre de coordonare regionale, având drept obiective asigurarea unei adecvanțe sporite la nivel European și a unei securități în operare.

De asemenea, CNTEE Transelectrica S.A. face parte din mai multe proiecte ce vizează formarea unor platforme comune europene de tranzacționare a serviciilor de sistem, pentru punerea în aplicare a prevederilor codului european de echilibrare a sistemelor electroenergetice. Compania va investi resursele necesare pentru formarea și menținerea capacității necesare (capacitate profesională, capacitate tehnologică, capacitate materială) în vederea continuării procesului de implementare a prevederilor codurilor europene de rețea aprobate ca regulamente europene.

Cercetare și inovare

Managementul operațional al rețelelor electrice necesită o viziune consolidată a obiectivelor pe termen lung, precum și abilitatea de a testa, învăța și pune în practică cele mai eficiente tehnologii și concepte în aplicarea opțiunilor strategice.
Utilitățile prezintă un interes deosebit pentru Statul român. În vederea adaptării modelului de afaceri și pentru a răspunde rapid la dinamica oportunităților și amenințărilor în mediul în care activează (forța lor de lucru evoluează, așteptările clienților lor se schimbă), operatorii care asigură acest tip de servicii trebuie să aibă un comportament flexibil și să promoveze soluții inovatoare în tehnologie.
Privind macro, la nivel european, tendința în sectorul energetic se manifestă printr-o schimbare de paradigma a centrului de greutate a producției de energie electrică, de pe centralele cu combustibili convenționali pe producția utilizând surse regenerabile.

De asemenea, planurile UE de integrare a piețelor en-gros în toate intervalele de timp timp (forward, day-ahead, intraday și balance) domină agenda UE, urmând a se stabili un cadru structurat pentru sistemele de operare rețea care sa permită stocarea, de exemplu, dar și tendința migrării către rețelele inteligente de tipul “smart grid”.

Prin urmare, principalele provocări pentru operatorii sistemelor de transport al energiei electrice și pentru România, din perspectiva cercetării, vizează:
– creșterea capabilităților tehnice și umane pentru a dezvolta metodologii și instrumente în vederea folosirii rețelei la capacitate maximă, dar fără a periclita securitatea acesteia;
– utilizarea de noi materiale și tehnologii pentru creșterea flexibilitatii rețelei și
identificarea de tehnici de extragere a datelor și HPC (High Performance Computing)
pentru a gestiona mai bine rețeaua și mai aproape de capacitate maximă.

Acționarul, Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, și ceilalți acționari ai companiei doresc ca, în următorii patru ani, CNTEE Transelectrica S.A. să aibă în vedere dezvoltarea capabilităților tehnice și umane în domeniul cercetării-inovării și să promoveze prioritar, la nivelul managementului, acțiuni, studii, programe de dezvoltare și cercetare care să aibă ca obiect “digitalizarea” ca principal resort pentru o dezvoltare sustenabilă.

Cercetarea în cadrul companiei se va concentra pe dezvoltarea următorilor piloni:

• parteneriate naționale și internaționale în domeniul cercetării fundamentale și cercetării tehnologice (observare principii de bază, formulare concepte privind tehnologiile, demonstrare experimentală concepte, validare tehnologii în laboratoare);
• parteneriate cu furnizorii de soluții și echipamente pentru demonstrațiile de produs/tehnologie (validare tehnologii în medii relevante și medii operaționale);
• parteneriate în cadrul unor proceduri concurențiale (pentru livrare și punere în
funcțiune produse și soluții).

Dezideratele Secretariatului General al Guvernului şi ale acţionarilor cu privire la comunicarea cu Consiliul de supraveghere al CNTEE Transelectrica S.A.

Așteptările Secretariatului General al Guvernului și ale acționarilor sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrepriderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, precum și informațiile prevăzute de legislația pieței de capital, acțiunile companiei fiind listate la Bursa de Valori București.
Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de supraveghere și membrilor Directoratului conform OUG nr. 109/2011.
Independent și suplimentar față de cele precizate, orice posibilă deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată acţionarilor în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Consiliul de supraveghere constată că o astfel de deviere este probabilă.
Acționarul, Statul român prin Secretariatul General al Guvernului, și ceilalți acționari ai companiei, doresc să sprijine activitatea companiei într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii Consiliului de supraveghere și Directorat pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor CNTEE Transelectrica S.A. și de gestionare eficientă a resurselor companiei pentru a atinge obiectivele stabilite.

Calitatea şi siguranţa serviciilor prestate

CNTEE Transelectrica S.A. este singurul operator care asigură serviciul de transport al energiei electrice, de conducere tehnică operaţională a Sistemului Electroenergetic National și de administrare a pieţei de energie electrică prin OPCOM SA.

Acest serviciu constă, în principal, în asigurarea transportului de energie electrică activă între două sau mai multe puncte ale RET a SEN, cu respectarea normelor de continuitate, siguranţă şi calitate.
Serviciul de transport constituie serviciu public conform Licenţei nr.161/2000 de transport și dispecerizare – Revizia 2, emisă de ANRE şi trebuie asigurat de companie în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii RET.
Beneficiarii serviciului de transport al energiei electrice sunt toţi titularii de licenţă care introduc, respectiv extrag energie electrică în/din SEN, inclusiv pentru activităţi de  import/export. Serviciul de transport prestat de CNTEE Transelectrica S.A. constă în asigurarea condiţiilor tehnice și menţinerea parametrilor de funcţionare ai RET în condiţiile injectării/extragerii de energie electrică în/din aceasta, în conformitate cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute în Codul Tehnic al RET şi cerinţele ENTSO – E.

CNTEE Transelectrica S.A. asigură indicatorii de calitate şi performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și serviciul de sistem în acord cu prevederile Ordinului ANRE nr.12/2016 privind „Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem”.
Strategia de dezvoltare a CNTEE Transelectrica S.A. are ca obiectiv fundamental îndeplinirea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi şi ale altor părţi interesate, într-un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, implementat, certificat, menţinut şi îmbunătăţit continuu în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 ȘI SR OHSAS 18001:2008.

Acționarul, Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, împreună cu ceilalți acționari, doresc ca prioritatea managementului companiei să fie realizarea indicatorilor de performanță cu respectarea normelor europene, pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem prestat de OTS.
În mod concret ne referim la:
• Utilizarea RET;
• Serviciul de sistem și coordonarea funcționării SEN;
• Continuitatea serviciului de transport al energiei electrice;
• Calitatea tehnică a energiei electrice;
• Calitatea comerciala a serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem.
Deopotrivă, pentru participanții la piața de energie electrică, se va avea în vedere în permanență respectarea regulilor și cerințelor minimale de ordin tehnic, menite să realizeze funcționarea sigură și economică a SEN.

Așteptări privind domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative
În contextul principiilor generale de bună practică regăsite în legislaţia comunitară, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană, CNTEE Transelectrica S.A. a adoptat, proiectat, implementat, adaptat continuu și menținut în funcțiune un sistem de control intern managerial, dar și o politică activă de guvernanță corporativă în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Codul de Guvernanță
Corporativă al Bursei de Valori București.

Construirea unui sistem de control intern solid în conformitate cu legislația aplicabilă a început încă de la înființarea CNTEE Transelectrica S.A. și a reprezentat un proces de durată, care a necesitat și necesită în continuare eforturi importante din partea întregului personal al Companiei şi, în mod deosebit, din partea angajaţilor cu funcţii de conducere.
Se va avea în vedere definirea şi actualizarea cadrului de conformitate din perspectiva eticii şi sustenabilităţii, identificarea şi evaluarea riscurilor de integritate, monitorizarea conformităţii în raport cu cadrul de conformitate adoptat. Actualizarea standardelor de etică, integritate şi sustenabilitate, precum şi a politicilor aferente se va realiza prin transpunerea legislaţiei în materie şi a instrucţiunilor emise de autorităţile în domeniu, cu implicarea entităţilor organizatorice, sucursalelor şi a filialelor. Se va urmări diseminarea şi conştientizarea valorilor şi principiilor ca parte a culturii organizaţionale prin informare, conştietizare, workshop-uri.

Politicile la care se face referire se vor formaliza la nivel intern într-un set de documente: Codul de Etică şi Conduită Profesională, Politica privind toleranţa zero faţă de corupţie, fraudă şi spălarea banilor, Politica privind evitarea şi combaterea conflictelor de interese, Politica privind cadourile, cheltuielile de protocol şi interzicerea plăţilor de facilitare, Politica privind transparenţa, Politica privind implicarea părţilor interesate, Disciplina contractuală. Se vor formaliza la nivelul companiei monitorizarea conformităţii în raport cu cadrul de conformitate
adoptat, identificarea şi evaluarea riscurilor de integritate, consilierea în domeniul eticii. 

În prezent CNTEE Transelectrica S.A. menține în funcțiune un sistem de control intern managerial conform Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Codului controlului intern managerial al entităților publice – cea mai recentă formă aprobată prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018.

Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entităţile organizatorice din Companie trebuie să le urmeze. Pentru aceasta, Directoratul şi salariaţii Companiei cunosc şi susţin valorile etice şi valorile organizaţiei, respectă şi aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor. În acest scop, Directoratul a adoptat „Codul de Etică și Conduită Profesională al Personalului din cadrul CNTEE Transelectrica S.A.” și Declarația de aderare la Strategia Anti-Corupție asumată de companie.

Codul are caracter obligatoriu şi se aplică în toate structurile organizatorice și funcționale din cadrul CNTEE Transelectrica S.A. precum şi personalului detaşat sau delegat în cadrul Companiei, fiecare angajat având obligația să-și însușească setul de reguli și principii conținute de acesta.

Abaterile de la cod vor fi înaintate către Comisia de Disciplină din cadrul Companiei, comisie ce va dispune măsurile disciplinare în conformitate cu Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare precum și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNTEE Transelectrica S.A. – faţă de cei responsabili de respectivele abateri, acolo unde se va considera necesar, pentru apărarea intereselor companiei şi în raport de prevederile legislaţiei şi normelor în vigoare – măsuri ce pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă.
Pentru asigurarea transparenței și pentru o bună înțelegere a cerințelor impuse, Codul de Etică și Conduită Profesională al Personalului din cadrul CNTEE Transelectrica S.A. poate fi accesat pe rețeaua de intranet sau pe website-ul companiei.

Deoarece conducerea CNTEE Transelectrica S.A. adoptă o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o aplice continuu și neabătut, iar atribuțiile funcției deținute de către un angajat nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, fiecare angajat completează o declarație pe proprie răspundere privind respectarea „Codului de Etică și Conduită Profesională al Personalului din cadrul CNTEE Transelectrica S.A.”. În același timp Compania și-a asumat o declarație anticorupție în conformitate cu prevederile Codului de Etică.

Prin intermediul serviciilor de resurse umane, încă de la semnarea contractului de muncă, fiecărui nou angajat al Companiei, îi este adus la cunoștință „Codul de Etică și Conduită Profesională al Personalului din cadrul CNTEE Transelectrica S.A., după care semnează declarația pe proprie răspundere privind respectarea acestuia, astfel, luând cunoștință și de măsurile pecuniare la care este supus în caz de nerespectare. Fiecare declarație este păstrată la dosarul de personal al angajatului.
Astfel, CNTEE Transelectrica S.A. respectă și protejează interesele acționarilor săi și prin această măsură contribuie la realizarea obiectivului de creștere a valorii companiei și maximizarea profitului obținut, luând în considerare principiile dezvoltării durabile şi implicarea atât a salariaților proprii cât și cea socială. Din perspectiva guvernanței corporative, CNTEE Transelectrica S.A. a implementat, pe parcursul perioadei în care a fost administrata în sistem dualist, principiile recomandate de Bursa de Valori Bucuresti, fiind adaptate la profilul companiei.

Acestea au fost cuantificate prin Codul de Guvernanță Corporativa al
CNTEE Transelectrica S.A. Cu toate acestea, acționariatul companiei dorește ca acest proces să continue și principiile de guvernanță corporativă să fie în permanență suportul activității companiei, indiferent de strategia de dezvoltare aleasă.
Totodată, transparența pe piață față de proprii investitori și acționari, în mod particular, dar și față de toți stakeholderii, în mod general, este unul dintre principiile care au stat la baza creșterii aprecierii mediului extern la adresa CNTEE Transelectrica S.A. De aceea, actionariatul CNTEE Transelectrica S.A. dorește ca demersurile de sporire a transparenței companiei să continue și pe viitor și să fie aliniate la cele mai bune practici, atât din perspectiva Bursei de Valori Bucuresti, cât și din considerente internaționale.

În ceea ce privește etica, integritatea și responsabilitatea corporativă, CNTEE Transelectrica S.A. a revizuit atât Codul de Etică al Companiei, cât și Politica de Responsabilitate Socială Corporativă, în conformitate cu principiile de guvernanță corporativă pe care a ales să le urmeze. Cu toate acestea, procesele aferente acestor documente trebuie urmărite permanent pentru a asigura păstrarea calității și a corectitudinii subiectelor abordate în contextul modificărilor de pe piață, atât din perspectiva pieței muncii, cât și a celor în care își desfășoară activitatea Compania.
De asemenea, acționarii Companiei sunt pe deplin conștienți că CNTEE Transelectrica S.A., parte a vieții publice, are îndatoriri față de societate. Responsabilitatea socială este un proces de management prin care CNTEE Transelectrica S.A. dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Managementul Companiei trebuie să continue demersurile pentru îndeplinirea principalelor obiective în ceea ce privește responsabilitatea socială și anume:
• investiția în educația și dezvoltarea tinerilor;
• susținerea inițiativelor umanitare ale asociațiilor non-guvernamentale;
• participarea la dezvoltarea comunității;
• sprijinirea angajaților în cazul unor probleme majore de sănătate;
• implicarea angajaților în programele de voluntariat corporativ;
• investiția în protecția mediului înconjurător.

Implicarea în comunitate este necesară nu doar pentru a ne asigura succesul comercial, ci și pentru a obține respectul comunităților în cadrul cărora ne desfășurăm activitatea.

În ceea ce privește responsabilitatea corporativă în general, având în vedere tendințele în domeniul raportării non financiare, Managementul Companiei trebuie să continue demersurile realizate până în acest punct, mai ales din perspectiva alinierii la standardele internaționale și creșterea calității procesului de raportare de la an la an, pentru a spori transparența și a prezenta indicatori relevanți adaptați la nevoile persoanelor interesate.

Astfel, din aceste perspective, așteptările acționariatului companiei se îndreaptă către:
• Respectarea întocmai a obligațiilor ce reies din caracterul de companie listată la Bursa de Valori București, în toate demersurile inițiate, în cadru intern sau extern;
• Promovarea și respectarea principiilor asumate de CNTEE Transelectrica S.A. prin
Codul de Etică și prin Codul de Guvernanță Corporativă;
• Creșterea interesului acordat către informarea corespunzătoare a părților interesate și către sporirea transparenței Companiei;
• Conformitatea totală a situației actuale din cadrul CNTEE Transelectrica S.A. cu
cerințele legislative incidente.

Consiliul de supraveghere, în exercitarea atribuțiilor esențiale de control asupra modului în care Directoratul conduce compania, precum și de verificare a activității desfășurate în numele şi pe seama Societăţii, are dreptul și îndatorirea să stabilească, în raport cu Directoratul și compania, modalitățile de control, verificare și de raportare pe care le consideră necesare îndeplinirii acestor atribuții.
În cadrul Consiliului de supraveghere al Companiei se constituie în mod obligatoriu Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit. În cadrul Consiliului de Supraveghere se va constitui cel puțin un al treilea Comitet care va avea ca domeniu de activitate securitatea energetică.
Așteptările acționarilor cu privire la organizarea de comitete, colaborarea dintre consiliu și auditorii interni sau externi, cooperarea dintre consiliu și directori, supravegherea funcției de control managerial și altele vor fi reglementate în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere ce va fi supus aprobării acționarilor.

Principiile de guvernanță corporativă, codul etic, principiile care guvernează managementul riscurilor, transparența în raport cu toate părțile interesate și preocuparea pentru creșterea valorii Companiei, trebuie transpuse prin organele de reprezentare ale CNTEE Transelectrica S.A. în conducerile filialelor, la nivelul acestor entități. Este de datoria managementului CNTEE Transelectrica S.A. de a analiza și stabili obiective și criterii de performanță a acestor entități, pe care să le monitorizeze și să le corecteze în cazul în care există deviații semnificative
de la plan, astfel încât acestea să contribuie la creșterea valorii companiei pentru acționarii săi și nu la diminuarea acesteia.

 Așteptări privind gestionarea riscurilor

Acționarul, Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului împreună cu ceilalți acționari ai Companiei, doresc ca în următorii patru ani, CNTEE Transelectrica S.A. să aibă în vedere în mod prioritar consolidarea unui model de afacere bazat pe securitatea aprovizionării cu energie electrică a SEN (Sistemul Energetic National), în condiții de eficiență economică și financiară și într-un mod sustenabil, care să facă față provocărilor, în schimbare de altfel, secolului XXI.
Securitatea aprovizionării cu energie electrică nu se poate realiza fără un program de investiții adecvat care să redreseze vulnerabilitățile existente și chiar viitoare, creșterea independenței energetice și a fluxurilor de energie electrică prin accesul și la alte piețe de energie electrică.

În egală măsură, acționarii Companiei constată importanța și necesitatea asigurării unei independențe financiare a Companiei astfel încât orice posibil finanțator al programului de investiții să aibă un confort sporit în relația cu CNTEE Transelectrica S.A.. Cu alte cuvinte, rezultatele financiare ale Companiei să fie în continuă creștere, dar și sustenabile pe termen mediu si lung, iar indicatorii de risc financiar să se situeze în parametrii de risc acceptați de mediul financiar-bancar.

Prin urmare, așteptările acționarilor sunt ca în permanență CNTEE Transelectrica S.A. să aibă prioritar în vedere dezvoltarea capacităților de identificare și prevenire a riscurilor, de orice natura, dar și de gestionare și minimizare a impactului când acestea se manifestă.
Totodată, cunoaşterea ameninţărilor – a riscurilor strategice, operaţionale, financiare şi de hazard, la care este expusă Compania, trebuie să permită o ierarhizare a tratării acestora, în funcţie de eventualitatea materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor şi de costurile pe care le presupun măsurile menite a reduce şansele de apariţie sau de a limita efectele nedorite.
Compania trebuie sa abordeze managementul riscurilor intr-un mod proactiv, prin identificarea şi tratarea pierderilor potenţiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc, pregătirea in avans a soluţiilor tehnice, operaţionale şi financiare specifice pentru a contracara eventualele pierderi şi pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil, cu scaderea valorii totale a riscului actual și incadrarea in toleranța la risc.

Abordarea acestei teme de către managementul Companiei trebuie să aibă în vedere atât riscurile operaționale care derivă din operarea rețelei de transport și telecomunicații, cât și cele reputaționale sau cele provenite din riscurile legislative sau de regelementare. În egală măsură trebuie acordată atenție sporită riscurilor de ordin strategic, mai greu identificabile, dar cu impact major asupra evoluției pe termen mediu și lung a serviciului de utilitate publică.
Acționarii consideră că abordarea sistematică, structurată și actualizată a managementului riscurilor contribuie la eficientizarea proceselor, astfel, evitându-se impactul negativ al riscurilor asupra activității Companiei și asupra rezultatelor sale economico-financiare.

Acționarii doresc ca administratorii companiei să acționeze în consens cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Integrității și Guvernanței Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Sistemul de Management al Riscurilor reprezintă o șansă reală de creștere a performanțelor proceselor organizației, pentru atingerea obiectivelor, în condițiile folosirii judicioase a fondurilor, iar așteptările acționarilor sunt ca administratorii companiei să asigure resursele necesare menținerii și îmbunătățirii continue a eficacității acestuia, să gestioneze elementele care stabilesc condițiile și instrumentele necesare întăririi controlului managerial intern.

Așteptările acționarilor, se îndreaptă cu precădere către:

– conformitatea totală a situației actuale din Companie cu cerințele legislative incidente;
– promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie, etc).
În acest sens, Consiliul de supraveghere împreună cu Directoratul trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica S.A și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Companiei la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, operaționale, etc.)

Așteptări generale ale acționarilor cu privire la Consiliul supraveghere

Protecția mediului înconjurător

Consiliul de supraveghere se va asigura că CNTEE Transelectrica S.A. va dezvolta un program pe termen lung pentru asigurarea conformității în domeniul protecției mediului înconjurător.

Responsabilitate socială

Viziunea acționarului cu privire la responsabilitatea socială este aceea că prosperitatea afacerii este strâns legată de prosperitatea companiei.
Pe lângă responsabilitățile manageriale în cadrul companiei, Consiliul de supraveghere are o responsabilitate socială față de mediul în care operează, față de angajați și tot ceea ce se  constituie în stake-holderi (mediu, acționari, angajați, creditori, organizații guvernamentale și nonguvernamentale etc.) ai companiei.
Acționarul se așteaptă cu membrii Consiliului de supraveghere să conducă procesele de business responsabil, să dezvolte o strategie de afaceri ce va avea în centru responsabilitate socială, astfel încât pe termen lung să contribuie la dezvoltarea durabilă a companiei.

 

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014