Update articol:
Raport al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială pentru 2018:

Activele totale ale fondurilor deschise de investiții (FDI) s-au redus cu 15%, iar în cazul fondurilor închise de investiții (FÎI) – creștere a activelor de aproximativ 16%

Societățile de investiții financiare înregistrează o diminuare a activelor totale cu aproximativ 368 milioane lei, cu 4 la sută, iar în cazul Fondului Proprietatea s-a constatat o scădere a activului total de peste 5 la sută

Riscul de concentrare se menține la nivel mediu pe piața serviciilor de intermediere a tranzacțiilor la BVB

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv din România este de 39,49 miliarde lei la data de 31 decembrie 2018, în scădere cu circa 9 la sută comparativ cu nivelul consemnat la finele lunii decembrie 2017

 

 

Cele două segmente importante ale pieței de capital locale, respectiv organismele de plasament colectiv și piața bursieră, au cunoscut o volatilitate în creștere pe parcursul anului 2018, corelată cu o tendință similară observată pentru majoritatea piețelor de capital din regiune, conform raportului Comitetului  Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

De altfel, piața organismelor de plasament colectiv este puternic interconectată cu evoluția piețelor de tranzacționare a instrumentelor financiare și cu piața bancară, atât performanțele fondurilor, cât și fluxurile nete de capital către aceste entități fiind dependente de nivelul dobânzilor pe piață, al randamentelor obligațiunilor și indicilor bursieri de acțiuni, susţine CNSM.

Raportul menţionează: “Pe piața serviciilor de depozitare a activelor fondurilor de investiții, în prezent, unul dintre riscurile relevante este dat de gradul ridicat de concentrare. O concluzie similară, bazată pe valorile indicatorilor de concentrare, se poate desprinde și pentru piața fondurilor închise și a fondurilor deschise de investiții. Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv din România este de 39,49 miliarde lei la data de 31 decembrie 2018, în scădere cu circa 9 la sută comparativ cu nivelul consemnat la finele lunii decembrie 2017.

O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că la finalul anului 2018 activele totale ale fondurilor deschise de investiții (FDI) s-au redus cu aproximativ 15 la sută față de finele lunii decembrie 2017. În cazul fondurilor închise de investiții (FÎI) se constată o creștere a activelor totale față de sfârșitul anului precedent, de aproximativ 16 la sută.

Societățile de investiții financiare înregistrează o diminuare a activelor totale cu aproximativ 368 milioane lei, cu 4 la sută, iar în cazul Fondului Proprietatea s-a constatat o scădere a activului total de peste 5 la sută.

Din perspectiva riscurilor investiționale generate de structura plasamentelor, FDI sunt orientate preponderent către instrumentele cu venit fix (titluri de stat și obligațiuni), în timp ce FÎI, SIF și FP au o orientare dominantă către plasamentele în acțiuni. Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică un mix echilibrat între alocările către instrumentele cu venit fix/instrumente ale pieței monetare, a căror valoare totală este de circa 20 miliarde lei (pondere de peste 51 la sută din activul cumulat al OPC), și investițiile în acțiuni (în valoare de 18,08 miliarde lei la nivelul întregii
piețe, reprezentând aproximativ 46 la sută din activul total al OPC).

Riscul de piață (în special privind variația prețurilor acțiunilor și obligațiunilor) și riscul de contagiune sunt relevante nu doar pentru piața de capital în ansamblu, ci și pentru segmentul organismelor de plasament colectiv, cât și cel al pieței bursiere.
Ca urmare a volatilității în creștere care a caracterizat atât bursa locală, cât și piețele europene pe parcursul anului 2018 și în special în trimestrul IV, la 30 decembrie 2018 principalii indici de acțiuni locali și internaționali consemnau scăderi semnificative.

În ceea ce privește evoluția contagiunii între piețe, se observă că, deși în trimestrul IV 2018 gradul de corelație a indicilor locali cu cei mai reprezentativi indici europeni de acțiuni a rămas staționar în jurul valorii de 0,4, piața de capital din România s-a decorelat începând cu sfârșitul lunii decembrie, pe fondul unei dinamici proprii interne guvernate de elemente manifestate pe plan local.

Riscul de lichiditate a pieței bursiere s-a amplificat ușor în prima parte a anului 2018, dar a cunoscut o îmbunătățire în ultimul trimestru. După o scădere a lichidității la finalul anului 2017, se observă o creștere în martie 2018, urmată de o perioadă de diminuare pe parcursul lunilor mai și iunie, succedată de o revenire în ultima parte a lunii iulie. Perioada de stagnare din august 2018 a fost urmată de o creștere semnificativă a nivelului general al lichidității în luna septembrie, cu nivele care au fost păstrate ridicate pe tot parcursul ultimelor trei luni ale anului.

În vreme ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut pe parcursul anului 2018 cu circa 3 la sută, valoarea totală tranzacționată la BVB (incluzând toate instrumentele și toate segmentele de piață, atât piața principală, cât și piața ATS) a atins nivelul de 14,23 miliarde lei în anul 2018, în creștere cu aproximativ 2 la sută comparativ cu anul 2017.

Tensionarea echilibrelor macroeconomice, cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar, deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente – riscuri sistemice ridicate pentru România

 

 

 Pe piața serviciilor de intermediere a tranzacțiilor bursiere riscul de profitabilitate s-a menținut la nivel mediu, similar anului anterior. Astfel, pe parcursul anului 2018 un număr de 9 SSIF, dintr-un total de 21, au obținut profit, valoarea cumulată a profiturilor acestora fiind de circa 24,92 milioane lei, în vreme ce pierderea cumulată a celor 12 SSIF care au avut rezultate negative a fost de aproximativ 14,69 milioane lei.

Din perspectiva riscului de solvabilitate pentru această categorie de intermediari, fondurile proprii cumulate ale SSIF înregistrau o valoare de aproximativ 157 milioane lei la 31 decembrie 2018, în timp ce valoarea cumulată a activelor în custodie era de aproximativ 8,79 miliarde de lei (aproximativ 1,89 miliarde euro), reprezentând atât disponibilități ale clienților, cât și titluri financiare deținute de
aceștia. Toate SSIF îndeplineau la 31 decembrie 2018 cerințele de capital aferente derulării activităților de intermediere autorizate.

Riscul de concentrare se menține la nivel mediu pe piața serviciilor de intermediere a tranzacțiilor la BVB, cotele de piață ale primilor 3 intermediari în funcție de valoarea totală tranzacționată în anul 2018 având o pondere de peste 56 la sută”. 

 

Riscul incertitudinii legislative în domeniul financiar-bancar –  accentuat pe fondul  proiectelor legislative privind contractele debitorilor și taxei pe activele financiare