Update articol:

Revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor – sporirea gradului de protecție a consumatorului și îmbunătățirea funcționării pieței unice

Autori: Elena Cristina Beșliu – Asistent Manager de Proiect, Europuls

Yvonne Andreiaș – Researcher, Europuls

DSGP: Piatra de temelie a siguranței consumatorilor

Directiva privind siguranța generală a produselor (Directiva în continuare) a fost adoptată în 2001 cu scopul de a acționa ca o „plasă de siguranță”, menită să garanteze că niciun produs periculos nu va ajunge în mâinile consumatorilor. Astfel, Directiva introduce un sistem de alertă rapidă la nivelul statelor membre pentru detectarea produselor nealimentare periculoase. Pe de o parte, acest sistem facilitează schimbul rapid de informații între autoritățile naționale privind produsele care reprezintă un risc pentru siguranța și sănătatea consumatorilor, dar și comunicarea eventualelor măsuri adoptate în scopul retragerii acestora de pe piață. Pe de altă parte, Directiva le impune operatorilor economici să se asigure că produsele puse în circulație îndeplinesc standardele de siguranţă existente, iar în cazul contrar, să ia măsurile corective necesare.

Adaptarea reglementării la contextul socio-economic actual

Încă din 2011,  Actul privind piața unică a identificat revizuirea Directivei 2001/95 CE ca ,,acțiune-cheie pentru îmbunătățirea siguranței produselor puse în circulație pe piața unică și coerența normelor existente în materie de siguranța produselor și supravegherea pieței.” În urma unei analize aprofundate a mai multor studii de impact, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că Directiva, al cărui text nu a suferit nicio modificare încă din 2001, odată cu intrarea sa în vigoare, nu corespunde realității socio-economice actuale. Emergența noilor tehnologii și creșterea explozivă a comerțului electronic în contextul pandemic, a acutizat necesitatea revizuirii normativei aplicabile.

Obiectivul vizat privind siguranța produselor s-a dovedit imposibil de atins prin acțiunea individuală a statelor membre. De aceea, existența unui nivel ridicat de cooperare, interacțiune și acțiune coerentă între autoritățile de supraveghere a pieței din întreaga Uniune sunt esențiale pentru atingerea unui nivel de protecție uniform a tuturor consumatorilor din UE și pentru garantarea unor condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii economici.

Modificările propuse pentru atingerea obiectivelor

Pentru a răspunde acestor provocări multiple, Comisia Europeană a prezentat pe data de 30 iunie 2021 o propunere de regulament menită să înlocuiască prezenta directivă, cu scopul de a consolida atât nivelul de protecție al consumatorilor, prin introducerea unei cerințe generale de siguranță a produselor, cât și îmbunătățirea funcționării pieței unice în condiții de echitate, prin introducerea unui cadru legislativ comun.

Principalele modificări vizează:

Extinderea domeniului  de aplicare a normelor prin lărgirea noțiunilor de risc” și siguranță”

Definițiile conceptelor de „siguranță” și „produs” au fost actualizate pentru a reflecta caracterul evolutiv al piețelor și al tehnologiei, astfel încât amenințările la adresa siguranței cauzate de produsele conectate să fie ameliorate. Noțiunea de “siguranță” a produsului în Directiva 2001/95 CE făcea referire strict la „sănătatea” și „integritatea fizică”, fără să corespundă riscurilor reale la care pot fi expuși consumatorii în era digitală. Propunerea de Regulament are în vedere și riscurile asupra siguranței psihologice a consumatorului, provocate de apariția noilor tehnologii, care ar putea genera efecte adverse în rândul consumatorilor, precum: dependența de jocurile video și ecrane, riscuri asupra sănătății mentale – depresia, lipsa somnului sau modificarea funcției cerebrale (în special la copii), asociate cu utilizarea pe termen lung a anumitor produse electronice.

Sporirea obligațiilor aplicabile producătorilor

În scopul asigurării unui nivel de siguranță superior al produselor, producătorii vor contribui la:

  • Întocmirea și stocarea unui “registru al plângerilor“, care să conțină date cu caracter personal privind consumatorii care au depus plângeri, pentru o perioadă maximă de 5 ani;
  • Întocmirea și păstrarea “documentației tehnice” a produselor, care să includă o analiză a riscurilor și a măsurilor pentru a le evita. Documentația tehnică trebuie păstrată timp de cel puțin 10 ani de la data punerii pe piață a produsului;
  • Trasabilitatea produselor pe teritoriul UE prin indicarea și actualizarea constantă a tuturor statelor membre pe teritoriul cărora produsul defect a fost pus în circulație, precum și informarea consumatorului în privința retragerii unui produs de pe piață.

Totodată producătorii se vor asigura că produsele poartă un număr de tip lot sau serie, care să permită identificarea produsului, precum și inscripționarea datelor sale de contact (adresa de email și numărul de telefon) la care consumatorii să semnaleze orice accident sau problemă de siguranță legată de un produs achiziționat;

Implementarea unor instrumente de management noi pentru identificarea și retragerea produselor periculoase de pe piață

RAPEX – sistemul original de alertă rapidă al UE pentru detectarea produselor periculoase va fi redenumit Safety Gate și va fi format din 2 portaluri:

  • ,,Safety Business Gateway” – dedicat operatorilor economici și autorităților publice; pentru a-i alerta în timp util pe consumatori cu privire la riscurile la adresa sănătății și siguranței lor.
  • ,,Safety Gate Portal” – destinat publicului larg, prin intermediul căruia toți consumatorii vor putea avea acces la informații privind identificarea produsului, natura riscului și măsurile luate, acordându-le consumatorilor posibilitatea de a depune plângeri la Comisia Europeană.

Implicarea companiilor e-commerce pentru a obține îmbunătățirea modului de funcționare a  sectorului de comerț electronic

Capitolul IV al Regulamentului este elementul cheie al reformei întreprinse datorită caracterului său inovator. Acest capitol este dedicat în exclusivitate reglementării piețelor online, un domeniu exclus în totalitate din sfera de aplicare a Directivei 2001/95 CE și care prevede implicarea companiilor e-commerce pentru a obține o îmbunătățire a modului de funcționare al sectorului comerțului electronic prin:  

  • Înregistrarea pe portalul „Safety Gate” și indicarea punctului lor unic de contact existent la nivelul Uniunii;
  • Implementarea unui sistem intern pentru a gestiona reclamațiile privind siguranța produselor de referință, care sa permită accesul autorităților competente în baza unei simple solicitări;
  • Crearea unei secțiuni speciale în cadrul fiecărei platforme on-line, destinată comerțului electronic, cu scopul de a le permite consumatorilor să raporteze cu ușurință existența produselor defectuoase;
  • Eficientizarea cooperării, atât cu autoritățile de supraveghere a pieței, cât și cu restul operatorilor economici relevanți, în scopul facilitării oricărei acțiuni întreprinse pentru eliminarea sau reducerea riscurilor pe care le prezintă un produs care este sau a fost oferit spre vânzare online, prin intermediul serviciilor lor, ceea ce înseamnă că platformele destinate comerțului electronic nu pot rămâne pasive în așteptarea unei acțiuni întreprinse de către producător.

Totodată, autoritățile care se ocupă cu supravegherea pieței vor putea dispune ca o piață online să elimine anumite conținuturi ilegale care fac referință la un produs periculos, să elimine accesul la produsul respectiv, sau să afișeze un avertisment explicit, în termen de două zile lucrătoare, fără întârziere nejustificată.

Noile sancțiuni aplicabile:

În funcție de numărul de obligații încălcate și de gravitatea prejudiciului cauzat consumatorului, fiecare stat va avea libertatea de a le impune operatorilor economici sancțiunile pe care le consideră necesare.

Atât cifra de afaceri obținută, cât și pierderile evitate prin punerea în circulație a unui produs periculos, ar putea fi luate în considerare în momentului stabilirii sancțiunii. Amenda maximă pentru încălcări ar reprezenta cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală a unei companii din statul membru în cauză. În plus, sancțiunile impuse întreprinderilor industriale ar putea fi publicate în Raportul Anual al Comisiei.

Impactul Regulamentului: Creșterea siguranței consumatorilor și diminuarea costurilor

Impactul asupra mediului de afaceri

Impactul asupra consumatorilor

În calitate de grup țintă al propunerii, consumatorii vor beneficia de un nivel ridicat de protecție, inclusiv atunci când fac cumpărături online, atât față de produsele periculoase care provin din UE, cât și de cele care provin din afara UE.

 

În concluzie, transformarea DSGP într-un regulament va permite o punere în aplicare mai rapidă și mai coerentă a cadrului general aplicabil în materie de siguranța produselor de consum nealimentare în întreaga Uniune, prin adaptarea dispozițiilor la provocările generate de noile tehnologii și de vânzările online. Regulamentul va contribui la îmbunătățirea modului de supraveghere a pieței și la o mai bună colaborare între statele membre, care vor dobândi o capacitate ridicată de depistare a produselor care nu se încadrează în parametrii optimi privind siguranța. Totodată, această propunere vine să asigure condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, care, pe termen lung, va contribui la reducerea costurilor legate de asigurarea conformității produselor și a reparării prejudiciilor cauzate consumatorilor.

 

BVB | Știri BVB

SIF HOTELURI SA (CAOR) (03/02/2023)

Convocare AGAE 09(10).03.2023

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (03/02/2023)

Prelungire & suplimentare credit Unicredit Bank - Elian Solutions

FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST (BTF) (03/02/2023)

Materiale info investitori - Document cu informatii esentiale

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (03/02/2023)

Alegere Presedinte CA si Comitete Consultative

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (03/02/2023)

Contract ROMGAZ - SOCAR TRADING