Update articol:

ASF a cerut SIF Oltenia să completeze convocatorul AGA, la cererea acționarilor Certinvest și SIF Banat Crișana

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a cerut SIF Oltenia (SIG5) să completeze de urgență convocatorul AGA, la cererea acționarilor Certinvest și SIF Banat Crișana, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Ieri, SIF Oltenia (SIF5) a anunțat că nu au fost aprobate solicitările privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2020, formulate de fondurile Certinvest și de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Fondurile Certinvest au cerut ca acționarii SIF Oltenia să voteze revocarea a patru administratori, inclusiv a președintelui Tudor Ciurezu, iar  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au cerut atragerea răspunderii a patru administratori SIF Oltenia.

Potrivit ASF, rezoluțiile propuse de cele două grupuri de acționari în vederea includerii pe ordinea de zi a AGOA SIF Oltenia SA nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor. Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze completarea ordinii de zi a AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente subiective si de oportunitate de natura celor invocate de dvs., mai transmite ASF.

ASF a mai adaugat: “Pe de alta parte, in ceea ce privește afirmația dvs. potrivit careia „deși s-au înregistrat doua cereri de suplimentare a ordinii de zi a adunării care aparent sunt independente, in realitate acționarii solicitanți sunt sub controlul direct sau indirect al S.I.F. Banat Crișana”, așa cum v-am comunicat in repetate rânduri, analizele efectuate de către ASF pe baza datelor si informațiilor deținute si cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale in vigoare nu au confirmat susținerile dvs.”.

Redam scrisoarea ASF: “Având în vedere precizările din rapoartele curente publicate de societate pe website-ul BVB în data de 13.04.2020, potrivit cărora ”S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.04.2020 – Hotararea nr. 7/13.04.2020, nu au fost aprobate solicitarile privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 28/29.04.2020, formulate astfel:

– prin adresa inregistrata la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 2884/06.04.2020 de catre SAI Certinvest S.A. in calitate de administrator al Fondului Deschis de Investitii Certinvest BET FI Index, al Fondului Deschis de Investitii Certinvest XT Index si al Fondului de Investitii Alternativ Certinvest Actiuni, actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

– prin adresa inregistrata la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 2898/06.04.2020 de catre actionarii S.I.F. Banat-Crisana S.A. si S.I.F. Muntenia S.A.”,

precum și cele din raportul curent publicat în aceeași dată referitor la ”Cererile de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. din 28/29.04.2020, inaintate de S.I.F. Banat Crisana S.A., S.I.F. Muntenia S.A. respectiv de S.A.I. Certinvest S.A., in calitate de administrator al FDI Certinvest BET FI Index, FDI Certinvest XT Index si FI Alternativ Certinvest Actiuni”

vă comunicam următoarele:

In conformitate cu art. 92 alin. (3) – (6) din Legea nr. 24/2017,

Art. 92

(3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: 

  1. a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
  2. b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. 

(5) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării. 

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

De asemenea, potrivit prevederilor art. Art. 1171 alin. (1) – (3) din Legea 31/1990,  

Art. 1171

   (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. 

   (2) Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. 

   (3)Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.

Din analiza a punctelor de pe ordinea de zi propuse,  pe de o parte, de acționarii Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investitii Certinvest XT Index, Fondul de Investitii Alternativ Certinvest Actiuni care detin impreuna actiuni reprezentand 5,0056% din capitalul social al SIF OLTENIA SA iar pe de altă parte de acționarii SIFBanat-Crisana S.A. si  SIF Muntenia S.A., care detin impreuna actiuni reprezentand 5% din capitalul social al AIF OLTENIA SA, în cele două cereri de completare a ordinii de zi AGOA SIF OLTENIA SA din data de 28/29.04.2020 și a justificării acestora, rezultă faptul că respectivele punctele propuse sunt de competența AGOA, cele două cereri îndeplinind condițiile de formă cerute de lege.

Astfel, rezoluțiile propuse de cele două grupuri de acționari în vederea includerii pe ordinea de zi a AGOA SIF Oltenia SA nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor.

Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).

Potrivit prevederilor legale si statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.  

Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze completarea ordinii de zi a AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente subiective si de oportunitate de natura celor invocate de dvs. (solicitarea formulata de acționarii SIF1 si SIF4 constituie o acțiune de intimidare, hartuire si discreditare a celor patru administratori, care sunt puși in situație discriminatorie fata de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, faptul că unele dintre acestea fac obiectul unor litigii deduse judecății, instanța de judecată fiind singura în măsură să pronunțe cu privire la existența/inexistența acestor împrejurări).

Precizăm faptul că administratorii au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, dar acționarii societății sunt singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.

Pe de alta parte, in ceea ce privește afirmația dvs. potrivit careia „deși s-au înregistrat doua cereri de suplimentare a ordinii de zi a adunării care aparent sunt independente, in realitate acționarii solicitanți sunt sub controlul direct sau indirect al S.I.F. Banat Crișana”, așa cum v-am comunicat in repetate rânduri, analizele efectuate de către ASF pe baza datelor si informațiilor deținute si cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale in vigoare nu au confirmat susținerile dvs..

Totodată reținem faptul ca în dosarul nr. 1047/54/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București, in cadrul căruia SIF Oltenia S.A., printr-un act de procedura, a solicitat, printre altele, Obligarea pârâtei Autoritatea de Supraveghere Financiară la emiterea unui act administrativ prin care să constate că grupul de acționari format din:  SIF Banat Crișana SA, SIF Muntenia SA, Străuț Radu – Răzvan, Marica Sorin, Simionescu Adrian, Mihăilescu Dorina Teodora, Constantin Mircea, Fondul Închis de Investiții ACTIVE PLUS, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, Fondul Închis de Investiții STAR VALUE, FII MULTICAPITAL Invest , FDI STAR FOCUS, FDI STAR NEXT, Fondul Închis de Investiții OPTIM INVRST, FII BET-FI INDEX Invest, FDI PROSPER INVEST, FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz, OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxemburg a acționat în mod concertat în raportul cu subscrisa SIF Oltenia cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.05.2109 și să dispună suspendarea drepturilor de vot pentru deținerile acestora ce depășesc pragul de 5% din capitalul social”, la termenul din data de 11.03.2020 instanța a respins acțiunea SIF OLTENIA SA, ca neîntemeiată.   

Astfel, având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să adoptați în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 si sa aduceți la cunoștința investitorilor prezenta adresa.”

Anul trecut, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia au cerut convocarea unei AGA pentru aprobarea revocării administratorilor SIF5  Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

Inițial, SIF5 a respins solicitarea acționarilor pe motiv că nu îndeplinește condițiile de legalitate, iar, apoi, a respins convocarea, la cererea ASF, pentru că acționarii anunțaseră o scădere a deținerii sub pragul de 5% (4,99%).

În decizia din 18 iulie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară obligase conducerea SIF Oltenia să convoace acționarii și să țină, în maxim 45 de zile, o Adunare Generală cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Decizia a venit după ce ASF a cerut conducerii SIF Oltenia să comunice motivele pentru care a apreciat că solicitarea SIF1 și SIF4 de convocare a AGA nu îndeplinește condițiile legale. 

Ulterior,  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au solicitat convocarea AGA SIF Oltenia prin instanță, iar Tribunalul Dolj a autorizat această cerere.