Update articol:

Curtea de Conturi: MCSI a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 67 milioane de lei, alocaţi proiectelor “e-România 2” şi “Supercomputing”

Misiunea de audit financiar efectuată de Curtea de Conturi în anul 2018 la Ministerul Comunicaţiilor (MCSI) a reliefat o serie de deficiențe identificate în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.

Având în vedere că au fost constatate denaturări semnificative ale situațiilor financiare, iar acestea nu prezintă fidel performanța financiară a MCSI la 31.12.2017 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată, s-a exprimat o opinie contrară.

Astfel, Curtea de Conturi spune că, în perioada 2009-2014, MCSI a realizat din fonduri de la bugetul de stat un proiect ineficient denumit „e-România 2”, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 52.058 mii lei.

Raportul menţionează: “În perioada 2009-2011, MCSI a realizat din fonduri de la bugetul de stat, în cuantum de 14.580 mii lei, un proiect denumit „SUPERCOMPUTING”, abandonat imediat după efectuarea achiziției, cu consecința prejudicierii bugetului de stat. În perioada 2008-2010, MCSI a utilizat fonduri de la bugetul de stat în sumă de 232 mii lei pentru achiziționarea a două studii. Acestea nu au fost utilizate conform scopului stabilit prin documentele prin care a fost fundamentată necesitatea lor, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu sumele suportate pentru achiziționarea lor. 

Din verificările efectuate asupra unui număr de nouă studii și proiecte justificate de MCSI ca fiind utilizate pentru fundamentarea Strategiei eRomânia, pentru care MCSI a achitat suma de 8.980 mii lei, s-a constatat că cinci dintre acestea nu au fost utilizate pentru scopul susținut în momentul fundamentării achiziției, cu
consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 6.730 mii lei.

MCSI a alocat și plătit din fonduri bugetare suma de 4.650 mii lei pentru achiziția de servicii de consultanță a 15 documentații reprezentând „Servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației suport la cereri de finanțare prin accesarea fondurilor structurale” pentru proiectele: „e-Guvernare”, „e-Urgențe”, „e-Fraudă”, „eRomânia”, „e-Turism”, „e-Cultura”, „e-Justiție”, „e-Asociativ”, „e-Participare”, „e-Sănătate”, „e-Educație”, „eAdministrație”, „e-Tax”, „Platforma de e-Educație pentru școlile primare din mediul rural” și „Portalul pentru asigurarea dezvoltării de proiecte în administrația publică”. S-a constatat că MCSI nu a realizat obiectivul pentru care a achiziționat documentațiile prezentate mai sus, respectiv nu a derulat și implementat proiecte prin accesarea sumei de 213.879 mii lei din fondurile structurale nerambursabile, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 4.650 mii lei, aferentă achizițiilor realizate.

La data de 31.12.2017 era înregistrat în evidența contabilă a entității debitul datorat de CASMB în sumă de 381 mii lei, reprezentând indemnizații plătite de către MCSI angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical, dar care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și se recuperează din acest buget, din creditele bugetare prevăzute cu această destinație.

În cadrul misiunii de audit s-a constatat că în capitalul social al Companiei Naționale „Poșta Română” SA (CNPR), rezultat din reorganizarea Regiei Autonome „Poșta Română”, au fost incluse bunurile proprietate publică date în administrare prin HG nr. 451/1996 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei
Autonome „Poșta Română”, iar unele bunuri proprietate publică au fost intabulate în proprietatea privată a CNPR. În sensul celor constatate de Curtea de Conturi sunt și constatările Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la situația similară a imobilului proprietate publică a statului din București, Calea Victoriei nr. 133-
135, primit în administrare de Regia Autonomă „Poșta Română” prin HG nr. 550/1996. Inventarierea patrimoniului MCSI pentru anul 2017 s-a finalizat cu întârziere, ulterior întocmirii și prezentării situațiilor financiare, în condițiile în care procesul de inventariere trebuia realizat și finalizat anterior întocmirii acestora, în vederea atingerii scopului principal al inventarierii patrimoniului entității, respectiv acela de a stabili situația reală a tuturor elementelor de activ și de pasiv la finalul exercițiului financiar și de a reflecta aceasta în situațiile financiare anuale”.

Pentru remedierea abaterilor constatate și preîntâmpinarea producerii pe viitor a altora, Curtea de Conturi a formulat o serie de recomandări referitoare la:

– stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului de stat prin fundamentarea/implementarea/derularea defectuoasă a proiectelor, prin achiziționarea de studii și neutilizarea acestora și dispunerea de măsuri
pentru recuperarea acestuia, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere/majorărilor de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare;
– încasarea în termenul legal a sumelor care se cuvin MCSI de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, reprezentând indemnizații plătite de către MCSI angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor legale, se suportă și se recuperează din bugetul FNUASS;
– valorificarea rezultatelor inventarierii conform prevederilor legale și reflectarea lor în situațiile financiare. Concomitent, conducerea entității va dispune efectuarea unei analize pentru identificarea cauzelor care au determinat întârzierea finalizării procesului de inventariere și va lua măsurile necesare pentru înlăturarea, pe viitor, a acestora.
– efectuarea unei analize a actelor normative, prin care imobile compuse din construcții și clădiri proprietate publică a statului au fost date în administrare Regiilor Autonome „Poșta Română”, Romtelecom, Radiocomunicații, după caz, în vederea identificării statutului juridic al acestora și va dispune măsuri, iar structurile
de specialitate ale MCSI le vor implementa, pentru reîntregirea proprietății publice a statului.

Reprezentanții MCSI au formulat obiecțiuni față de constatările din Raportul de audit financiar, au depus contestație față de unele măsuri dispuse prin decizie, aceasta fiind respinsă de Comisia de soluționare a contestațiilor și au formulat cerere
în instanță, care se află în curs de soluționare.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi
al societăţii informaţionale, funcționând în baza HG nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
MCSI are sub coordonare Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București). MCSI îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar la următoarele unități: Compania Națională „Poșta Română” SA; Societatea Națională de Radiocomunicații SA; Telekom România Communications SA.

BVBStiri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (30/07/2021)

Rezultate teste stress 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/07/2021)

Raport Auditor conform art. 92 ind. 3 Legea 24/2017- Sem. I 2021

VRANCART SA (VNC) (30/07/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 - Tranzactii raportate in S1 2021