Update articol:

Luminița – Doina Kohalmi – Szabo – numită administrator provizoriu la Conpet, în locul lui Darius Meşca

Societatea CONPET S.A. informează publicul investitor că, urmare ședinței din data de 23.03.2021, Consiliul de Administrație a numit provizoriu în calitate de administrator al CONPET S.A. pe dna. Kohalmi-Szabo Luminița – Doina, cu o durată a mandatului începând cu data de 08.04.2021 până la întrunirea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, dar nu mai târziu de data de 07.08.2021, pe locul rămas vacant urmare renunțării dlui. Meșca Darius – Dumitru la mandatul de administrator al societății. Decizia Consiliului de Administrație a avut în vedere recomandarea formulată prin Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, întocmit urmare evaluării candidaturii dnei. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății.

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 23.03.2021, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare).

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

 1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
 2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.
 4. Aprobarea situatiilor financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.
 5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2020 si a repartizarii rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe actiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 si din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:
 6. a) repartizarea profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, in suma de 67.503.152 lei, pe urmatoarele destinatii:

– alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal – profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)

– participarea salariatilor la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)

– dividende cuvenite actionarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).

 1. b)  repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare in suma de 2.552.906 lei, repartizat pentru:

–          acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere actuariala din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei

–          dividende cuvenite actionarilor: 392.498 lei.

 1. c)stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de:

c1) 6,85125604 lei/ actiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 – pct. a)

c2) 0,04533604 lei/ actiune din sumele repartizate din rezultatul reportat – pct. b)

 1. d) stabilirea datei de 08.06.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 07.06.2021.
 2. e)stabilirea datei de 24.06.2021 ca data platii dividendelor catre actionari.
 3. f)plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii plat Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020.
 5. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2020.
 6. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.
 7. PrezentareaRaportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2020 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:
 8. a)Aprobarea gradului total de indeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.
 9. b)Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2020, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
 10. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2021.
 11. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii CONPET S.A. pentru anul 2021, insotit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5.

BVBStiri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (09/04/2021)

Raport voluntar privind tranzactiile cu partile afiliate in 2020

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (09/04/2021)

Solicitare a actionarului majoritar privind sedinta AGOA 29.04(04.05).2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (09/04/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGOA 26(27).04.2021

FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF TRADEVILLE (TVBETETF) (09/04/2021)

Preluare administrare ETF BET Tradeville de catre SAI Patria Asset Management SA

ELECTROARGES SA (ELGS) (09/04/2021)

Solicitare Completare Ordine de Zi - AGOA 26/27.04.2021