Update articol:

Raport curent – Convocare AGA Aerostar

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 15.03.2021

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

Consiliul de Administratie al Societatii AEROSTAR SA
intrunit in data de 12 martie 2021 

C O N V O A C A
pentru data de 21 aprilie 2021, ora 13:00
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR SA (AGOA) 

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacau.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A., publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06 aprilie 2021 stabilita ca Data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de 22 aprilie 2021, ora 13:00, cu mentinerea datei de referinta, a ordinii de zi si a locului de desfasurare.

ORDINEA DE ZI:

 1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
 2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:
  a) Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2020;
  b) Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2020;
  c) Situatiilor financiare ale anului 2020;
  d) Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive
  pentru anul 2020 pe baza rapoartelor prezentate;
  e) Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0,12 lei.
 3. Aprobarea datei de 02 iunie 2021, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 31 mai 2021.
 4. Aprobarea datei de 22 iunie 2021 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2020.
 5. a) Numirea auditorului financiar/firmei de audit (Contractul de audit financiar expira odata cu auditarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020).

b) Fixarea duratei contractului de audit financiar.

6. Mandatarea Presedintelui – Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

I. Drepturile actionarilor de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (06 aprilie 2021), conform prevederilor legale si Actului Constitutiv personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernirire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.

II. Documente aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Incepand cu data de 22 martie 2021, documentele aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00 si 14:00.

III. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 31 martie 2021, orele 13:00.

Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 09 aprilie 2021, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.aerostar.ro, incepand cu data de 14 aprilie 2021, ora 16:00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

V. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi insotita de o Declaratie pe propria raspundere, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca:

a). imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b). imputernicirea generala este semnata de actionar.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2021, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

VI. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Actionarii pot participa  si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele de Imputernicire speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2021, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

***

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie