Update articol:
Raportul de audit al performanței privind piața de gaze naturale din România

Curtea de Conturi cere ANRE intensificarea controalelor la operatorii din piața de gaze naturale, în scopul reducerii cazurilor de nerespectare a reglementărilor aplicabile

Ponderea cea mai mare a principalelor probleme semnalate de către consumatori în perioada 2012-2016 se referă la accesul și racordarea la sistemul de distribuție (26,2%), urmată de utilizarea instalațiilor de gaze naturale (22,43%) și alte categorii (sistare furnizare, calitatea gazelor, facturare etc.) Ponderea cea mai mare a principalelor probleme semnalate de către consumatori în perioada 2012-2016 se referă la accesul și racordarea la sistemul de distribuție (26,2%), urmată de utilizarea instalațiilor de gaze naturale (22,43%) și alte categorii (sistare furnizare, calitatea gazelor, facturare etc.)

ANRE nu a prezentat auditorilor Curţii de Conturi  investigațiile desfășurate cu privire la funcționarea pieței gazelor naturale

Curtea de Conturi recomandă Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în Raportul de audit al performanței privind piața de gaze naturale din România, monitorizarea activității producătorilor de gaze naturale, în vederea identificării acelora care nu respectă reglementările emise de ANRE.

Raportul precizează: “Pentru cei aflați în această situație, vor fi dispuse verificări în scopul stabilirii eventualelor abateri de la dispozițiile legale. În funcție de cele constatate, după caz, vor fi aplicate contravențiile prevăzute de lege și vor fi dispuse măsuri în vederea intrării în legalitate”. 

Referitor la exercitarea de către ANRE a activității de control cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale a legislației specifice, auditorii Curţii de Conturi au cerut intensificarea activității de control la operatorii economici participanți la piața de gaze naturale, în scopul reducerii cazurilor de nerespectare a reglementărilor aplicabile. În acest sens, se recomandă corelarea numărului de personal din cadrul autorității care desfășoară activitatea de control, cu numărul operatorilor economici care desfășoară activități în cadrul pieței de gaze naturale. De asemenea, s-a mai recomandat aplicarea sancțiunilor în toate cazurile în care, prin controalele efectuate de ANRE, se identifică situații de nerespectare în mod repetat a prevederilor legale aplicabile în domeniul gazelor naturale.

De asemenea, auditorii Curţii de Conturi au recomandat elaborarea de reglementări comerciale cu privire la stocarea, distribuția și utilizarea GPL, în conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012, şi monitorizarea activităților derulate de operatorii economici care produc, importă și comercializează GPL și GNC/GNCV în România, în vederea identificării operatorilor care nu au raportat la ANRE activitățile desfășurate în conformitate cu reglementările primare și secundare în vigoare. Pentru cazurile identificate se vor dispune verificări în vederea constatării nerespectării dispozițiilor legale și al aplicării contravențiilor prevăzute de lege, după caz, vor fi dispuse măsuri de intrare în legalitate. 

De asemenea, sunt recomandate elaborarea de reglementări privind monitorizarea cantităților de GPL și GNC/GNCV, produse, importate și comercializate pe teritoriul României şi elaborarea de reglementări privind monitorizarea cantităților de gaze naturale transportate prin conductele de alimentare din amonte, astfel încât să fie identificate cantitățile de gaze naturale transportate către clienții direct racordați la aceste conducte.

Referitor la “Consumul de gaze naturale în România”, auditorii au recomandat următoarele efectuarea unei analize asupra cantităților de gaze naturale utilizate de producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, pentru producerea de energie electrică în propriile centrale electrice, în vederea identificării acelor producători care nu au livrat energie electrică în regim reglementat, la nivelul stabilit de ANRE. Pentru producătorii identificați se vor dispune verificări în vederea constatării nerespectării dispozițiilor legale și al aplicării contravențiilor prevăzute de lege.

Cu privire la ”Vânzarea gazelor naturale către țări din afara UE (export) și către țări din Uniunea Europeană”, s-a recomandat monitorizarea schimburilor virtuale în vederea identificării acelor furnizori de gaze naturale care nu respectă reglementările emise de ANRE. Pentru cei aflați în această situație se vor dispune verificări în vederea constatării nerespectării dispozițiilor legale și al aplicării contravențiilor prevăzute de lege, după caz, vor fi dispuse măsuri de intrare în legalitate.

Referitor la “Licențe și Autorizații”, auditorii au cerut:

 • Efectuarea unei analize asupra licențelor emise în domeniul gazelor naturale, în vederea identificării acelor licențe pentru care nu au fost aprobate și emise “condiții de valabilitate”, iar pentru cazurile identificate vor fi dispuse măsurile legale;
 • Efectuarea unei analize asupra operatorilor economici care livrează gaze naturale, în vederea identificării acelora care au efectuat astfel de activități fără a avea la bază o licență valabilă. Pentru cazurile identificate se vor dispune verificări în vederea constatării nerespectării dispozițiilor legale și al aplicării contravențiilor prevăzute de lege, după care se vor dispune măsuri de intrare în legalitate;
 • Întrucât conform Regulamentului pentru aprobarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 34/2013, ANRE avea obligația de a emite noi licențe în locul celor eliberate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.784/2000 (abrogată în anul 2013), se va face o analiză în scopul identificării tuturor licențelor care nu au fost reînnoite și se vor lua măsuri pentru intrarea în legalitate;

Referitor la “Situația și evoluția capacităților de transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale”, s-au recomandat următoarele:

 • Actualizarea componentelor SNT și ale sistemelor de distribuție înscrise în licențele de operare, cu cele comunicate anual de către operatorii economici licențiați; 
 • Urmărirea și aprobarea, prin programele de investiții, prezentate de operatorii de distribuție și transport, a unui volum de lucrări de investiții care să conducă la creșterea gradului de retehnologizare/modernizare a rețelelor de transport și distribuție gaze, în raport cu necesitățile existente, precum și la sporirea gradului de siguranță, fiabilitate și eficiență a rețelelor de gaze. Totodată, se recomandă urmărirea realizării în totalitate a lucrărilor incluse și acceptate prin Programele de investiții și stabilirea unui cadru de sancționare pentru cazurile de nerealizare a investițiilor;
 • Stabilirea unor ținte anuale în aprobarea investițiilor incluse în Programele de investiții prezentate de operatorii de transport și distribuție gaze naturale, în cadrul cărora, să primeze investițiile care conduc la retehnologizarea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale;
 • Monitorizarea planurilor de investiții ale operatorilor din domeniul gazelor naturale și implicit prezentarea prin Rapoartele de activitate anuale ale ANRE, a informațiilor cu privire la evaluarea acestora, astfel încât să se asigure aplicarea dispozițiilor din Legea nr.123/2002; 
 • Efectuarea unei analize riguroase asupra stării tehnice a rețelelor de transport și distribuție gaze naturale (inclusiv a rețelelor cu durata de funcționare depășită), în vederea identificării zonelor vulnerabile, coroborat cu dimensionarea adecvată a programelor de investiții/reparații și reabilitare, cu prioritizarea acestora și cu fondurile alocate;
 • Clarificarea aspectelor referitoare la monitorizarea ducerii la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programul de conformitate al operatorului de transport, în baza prevederilor Legii nr.123/2012;
 • Elaborarea cadrului de reglementare privind atât desfășurarea de activități conexe celor de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, cât și de stocare de gaze naturale în sistemul de transport, în conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012;
 • Elaborarea cadrului de reglementare în vederea stabilirii cantității de gaze naturale necesară a fi consumată de către SNTGN Transgaz SA pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari activității de transport al gazelor naturale;
 • Efectuarea unei analize privind determinarea și aprobarea stocului minim de gaze naturale, astfel încât nivelul acestuia (pe care titularii licențelor de furnizare și transport a gazelor naturale au obligația de a-l constitui anual în depozitele de înmagazinare subterană) să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale și asigurarea echilibrului fizic al sistemului de transport.
 • Efectuarea unei analize asupra cadrului de reglementare cu privire la obligația de constituire a stocului minim de gaze naturale astfel încât, să existe prevederi clare care să nu dea posibilitate furnizorilor de a schimba destinația gazelor după prezentarea documentelor care atestă îndeplinirea obligației de constituire a stocului minim la termenele stabilite. Totodată, se va efectua o analiză asupra furnizorilor licențiați care au schimbat destinația gazelor după ce au făcut dovada că au avut încheiate până la data de 31 octombrie a fiecărui an, contracte de mandat cu un alt titular al licenței de furnizare a gazelor naturale, pentru îndeplinirea obligației de constituire a stocului minim. Pentru cazurile identificate de nerespectare a constituirii stocului minim, vor fi dispuse verificări în vederea constatării nerespectării dispozițiilor legale și al aplicării contravențiilor prevăzute de lege, după care, se vor dispune măsuri de intrare în legalitate;
 • În condițiile dezvoltării pieței de gaze naturale, se impune corelarea prevederilor Regulamentului de măsurare cu cele din Codul rețelei, precum și cu toate reglementările în vigoare, astfel încât să fie eliminate necorelările constatate în Raportul de audit al performanței;
 • Corelarea prevederilor Deciziei ANRGN nr. 824/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu prevederile Metodologiei de stabilire a nivelului stocului minim anual de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare de gaze naturale și fiecare titular al licenței de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, trebuie să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie a fiecărui an, prevederi referitoare la obligația ANRE de a aproba cantitățile de gaze naturale destinate înmagazinării, astfel încât, să fie eliminate necorelările constatate în Raportul de audit al performanței;
 • Elaborarea unor reglementări specifice cu privire la serviciile de stocare și echilibrare a gazelor naturale în sistemele de distribuție, astfel încât dispozițiile Legii nr. 123/2012 să fie puse în aplicare integral;
 • Efectuarea unei analize la nivelul operatorilor de distribuție a gazelor naturale în vederea identificării cazurilor în care nu a fost respectat termenul legal de 2 ani pentru preluarea sistemului de distribuție de la un operator căruia i-a fost retrasă licența de distribuție, iar pentru cazurile identificate, se vor dispune măsuri de intrare în legalitate.

Referitor “Modul de organizare și funcționare a pieței gazelor naturale în România”, s-au recomandat următoarele:

 • Elaborarea unei metodologii de monitorizare a pieței gazelor naturale, care să cuprindă indicatori de monitorizare a acestei “piețe”, stabilirea unui sistem unitar de raportare al operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, actualizat periodic cu toate modificările legislative, publicarea în Rapoartele anuale întocmite de ANRE, a unor analize/interpretări ale tuturor indicatorilor identificați care vizează piața de gaze din România și în special a indicatorilor privind numărul și tipul consumatorilor vulnerabili, evoluția numărului anual de schimbări ale furnizorului de gaze naturale, a capabilității economico-financiare a furnizorilor activi și comportamentului acestora în piață;
 • Monitorizarea contractelor de achiziție a gazelor naturale încheiate de operatorii economici deținători ai licenței de furnizare a gazelor naturale cu furnizorii interni, precum și a actelor adiționale încheiate ulterior;
 • Elaborarea unor standarde de performanță pentru activitatea de înmagazinare a gazelor naturale, astfel încât dispozițiile Legii nr. 123/2012 să fie puse în aplicare integral.                                                                                                                                          

Referitor la  ”Prețurile și tarifele aplicate pentru gazele naturale destinate consumatorilor finali”, s-au recomandat următoarele:

 • Elaborarea de reglementari care să prevadă cantitatea de gaze naturale necesară a fi consumată de către un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfășurării activității de înmagazinare, astfel încât dispozițiile Legii nr. 123/2012 să fie puse în aplicare integral;
 • Reanalizarea metodologiilor de tarifare pentru activitățile reglementate de distribuție, transport și furnizare a gazelor naturale în vederea eliminării situațiilor în care, în formula de calcul utilizată pentru stabilirea venitului reglementat, s-a aprobat includerea unor elemente de 2 ori, respectiv pe lângă componenta RAB (preluată din perioadele anterioare, în care era inclus și capitalul de lucru), a fost introdusă și o componentă privind remunerarea capitalului de lucru;
 • Reanalizarea cadrului de reglementare privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuție, transport, furnizare, în vederea eliminării situațiilor în care operatorilor le este aplicată o rată a rentabilității asupra diferenței (recunoscute în tarif) dintre costurile preluate direct (contribuții la fondul de sănătate, taxe, impozite, contribuțiile la fonduri speciale, redevențele, chirii etc.) incluse în venitul total și cele efectiv realizate;
 • Monitorizarea respectării de către operatorii economici (participanți la piața de gaze naturale) a termenului limită de înregistrare în Registrul național al participanților la piața angro de gaze naturale, instituit de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011;

ANRE nu a prezentat auditorilor Curţii de Conturi  investigațiile desfășurate cu privire la funcționarea pieței gazelor naturale

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu a prezentat auditorilor Curţii de Conturi  investigațiile desfășurate cu privire la funcționarea pieței gazelor naturale, în condițiile în care, de la data intrării în vigoare a prevederilor care instituiau efectuarea de investigații de către personalul ANRE, au trecut mai mult de 5 ani, potrivit Raportului de audit al performanței privind piața de gaze naturale din România. 

Potrivit prevederilor art. 183, din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012: “Președintele autorității competente dispune prin decizie efectuarea de investigații (…) de către personalul propriu împuternicit în acest sens, din oficiu sau ca răspuns la o plângere înregistrată la autoritatea competentă, formulată de către o persoană fizică sau juridică afectată în mod real și direct de o potențială încălcare a prevederilor prezentului titlu, numai în domeniile în care ANRE are competența de investigare, potrivit legii”.

Raportul Curţii de Conturi arată: “Deși echipa de audit a solicitat informații cu privire la investigațiile desfășurate cu privire la funcționarea pieței gazelor naturale, ANRE nu a prezentat date în acest sens, în condițiile în care, de la data intrării în vigoare a prevederilor care instituiau efectuarea de investigații de către personalul ANRE, au trecut mai mult de 5 ani”.

Conform raportului, pentru desfășurarea în condiții de eficiență a pieței de gaze naturale, un aport important îl are activitatea de control desfășurată de ANRE, această activitate fiind desfășurată prin intermediul a 9 Oficii Teritoriale (Arad, Brașov, Cluj, Craiova, Constanța, Galați, Iași, Târgu Mureş și Sibiu) și a unui serviciu care funcționează la nivelul central al autorității de reglementare.

Numărul total al personalului angajat în cadrul ANRE cu atribuții de agenți constatatori s-a menținut constant în perioada 2014-2016, acesta variind între 38-40 agenți, acest nivel fiind net inferior raportat la evoluția numărului de titulari de licență din sectorul gazelor naturale, care în perioada 2012-2016 a crescut cu 63,63%, de la 154 licențe în anul 2012, la 252 licențe în anul 2016.

Din analiza evoluției numărului de acțiuni de control efectuate de personalul ANRE în perioada 2012-2016, în sectorul gazelor naturale, s-a remarcat creșterea numărului de acțiuni de control, de la 313 în anul 2013, la 597 în anul 2016, ceea ce reprezintă o majorare cu circa 91%, ponderea principală deţinând-o acțiunile de control de tip inspecție și verificare.

Raportat la numărul de agenți constatatori, s-a observat o creștere a acțiunilor de control, de la aproximativ 8 acțiuni/agent constatator în anul 2013, la aproximativ 15 acțiuni/agent constatator în anul 2016.

În perioada auditată, pentru neregulile constatate în urma acțiunilor de control efectuate, au fost aplicate un număr de 1.294 sancțiuni contravenționale, prin Procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, fiind aplicate și achitate amenzi în cuantum total de 24,32 milioane lei.

Referitor la sancțiunile contravenționale aplicate urmare a acțiunilor de control efectuate de personalul ANRE în perioada 2012-2016, s-a remarcat creșterea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate în urma acțiunilor de control desfășurate, respectiv de la 126 sancțiuni în anul 2012, la 497 sancțiuni aplicate în anul 2016. În ceea ce privește tipul de sancțiuni aplicate, ponderea cea mai mare, în perioada auditată, au deținut-o amenzile (52,09%).

În anul 2012-2016, au fost înregistrate și soluționate un număr de 4.832 de petiții, formulate de către persoane fizice și juridice beneficiare/solicitante a serviciilor prestate de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale.

În ceea ce privește numărul petițiilor în domeniul gazelor naturale înregistrate la ANRE, s-a remarcat o creștere cu 181% a petițiilor formulate de consumatori, în perioada 2012-2016, respectiv de la 601 petiții în anul 2012, la 1.689 petiții în anul 2016, fapt ce poate semnifica fie creșterea gradului de nemulțumire al consumatorilor față de serviciile prestate de participanții la piață, fie neînțelegerea pe deplin a reglementărilor emise de ANRE.

Ponderea cea mai mare a principalelor probleme semnalate de către consumatori în perioada 2012-2016 se referă la accesul și racordarea la sistemul de distribuție (26,2%), urmată de utilizarea instalațiilor de gaze naturale (22,43%) și alte categorii (sistare furnizare, calitatea gazelor, facturare etc.). 
Petițiile au fost transmise în mod direct pe adresa ANRE, sau redirecționate prin intermediul altor instituții publice (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor –ANPC, Ministere, Guvernul României etc.).

În urma Ședinței de conciliere, din analiza Proiectului Raportului de audit al performanței au rezultat divergențe de opinii între reprezentanții Curţii de Conturi și reprezentanții ANRE, cu privire la:

– neaprobarea de către ANRE a condițiilor de valabilitate a unor licențe emise în anul 2013, aflate în vigoare la data de 31.12.2016, solicitându-se reformularea concluziilor, în sensul menționării faptului că, condițiile-cadru urmează a fi finalizate în anul 2018. Solicitarea și argumentele prezentate au fost reținute în cazul licențelor pentru activitatea de furnizare de gaze naturale și a celor de furnizare GPL. Totodată , echipa de audit nu și-a însușit argumentele prezentate referitoare la condițiile de valabilitate în cazul: licențelor de operare a sistemului de înmagazinare a gazelor naturale, licenței de transport a gazelor naturale, licențelor de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale, licențelor de furnizare a GNC/GNCV, în condițiile în care licențele sunt valabile, conform condițiilor de valabilitate asociate;

existența unor operatori de furnizare gaze naturale care, deși aveau licența expirată, au comercializat gaze naturale după perioada de valabilitate a licenței, în sensul eliminării acestei concluzii. Solicitarea și argumentele prezentate nu au fost însușite de echipa de audit, întrucât au fost constatate situații în care, deși operatorul economic nu a deținut licență (societatea Crest Energy, în perioada 31.12.2015-15.03.2016), societatea și-a desfășurat activitatea privind comercializarea gazelor naturale;

– recuperarea cuantumului redevenței pentru operarea SNT, pe care SNTGN Transgaz avea obligația de a o calcula și vira la Bugetul de Stat, respectiv s-a solicitat reformularea concluziilor în sensul că trebuie avute în vedere dispozițiile Legii nr. 123/2012. Auditorii publici externi au dat curs acestei solicitări, concluziile prezentate în Raport fiind completate;

– formulele de calcul utilizate pentru stabilirea venitului reglementat, prin includerea unor elemente de 2 ori, în ceea ce privește capitalul de lucru, în acest sens reprezentanții ANRE au susținut faptul că, în practică, aceste formule au fost calculate corect. Solicitarea și argumentele prezentate nu au fost însușite de echipa de audit, întrucât conform Metodologiilor de tarifare, aprobate prin Decizia nr. 1.078/18.12.2003 și Ordinul președintelui ANRE nr.22/2012, în formula de calcul a venitului reglementat, componenta RAB (valoarea reglementată a activelor), pentru prima (2005-2007) și a doua (2008-2012) perioadă de reglementare, cuprindea și valoarea capitalului de lucru;

– alocarea cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată, în sensul că din comparația cantităților vândute cu cele pe care fiecare producător avea obligația de a le pune la dispoziție, nu se poate demonstra îndeplinirea sau nu a acestei obligații. Argumentele prezentate nu au fost însușite de echipa de audit întrucât, deși deținea informațiile necesare pentru a monitoriza respectarea obligației producătorilor de a pune la dispoziția pieței reglementate a cantităților aprobate lunar, ANRE nu a intervenit, în sensul că nu a notificat în perioada 2014-2015, producătorii care nu și-au îndeplinit această obligație și nici nu a efectuat verificări pentru a constata nerespectarea reglementărilor emise și să aplice sancțiuni;

– aplicarea unei bonificații (între 7,72% și 8,43%) asupra diferenței dintre costurile efectiv realizate și costurile recunoscute în tarif, în sensul eliminării acestei concluzii întrucât această diferență poate avea valoare pozitivă sau negativă. Argumentele prezentate nu au fost însușite de echipa de audit, întrucât operatorului, conform Metodologiilor de stabilire a tarifelor, îi este aplicată o rată a rentabilității (între 7,72% și 8,43%) asupra diferenței dintre costurile efectiv realizate și costurile recunoscute în tarif.

Se ajunge astfel la situația în care orice majorare de taxe, impozite sau redevențe să aducă în fapt un beneficiu direct operatorilor și nu un dezavantaj, deoarece cu cât nivelul taxelor, impozitelor sau redevențelor este majorat, cu atât beneficiul primit crește, toate acestea având o influență directă asupra tarifelor suportate de populație și entitățile publice/private;

– respectarea clauzelor prevăzute în contractele de privatizare ale operatorilor de distribuție, referitoare la tarife, în sensul eliminării concluziilor, întrucât datele solicitate au fost transmise la Curtea de Conturi. Argumentele prezentate nu au fost însușite de echipa de audit, întrucât nu au fost efectuate verificări de specialitate privind îndeplinirea clauzelor din contractele de privatizare încheiate cu Distrigaz Nord și respectiv cu Distrigaz Sud.

În timpul misiunii de audit, ANRE a întreprins următoarele măsuri:
– prin Ordine ale președintelui ANRE au fost aprobate Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale şi Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței de furnizare GPL.
– au fost publicate pe site-ul www.anre.ro, documentele care definesc activitățile conexe celei de operare a Sistemului de transport al gazelor naturale;
– urmare separării activităților de producție și înmagazinare din cadrul Romgaz SA, Licența de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, al cărei titular este SNGN Romgaz SA – Filiala Depogaz Ploiești SRL, a intrat în vigoare la data de 01.04.2018.

Principalele obiective generale ale ANRE, în domeniul gazelor naturale, sunt: promovarea unei piețe interne europene de gaze naturale sigură, competitivă și durabilă din punct de vedere al mediului, dezvoltarea piețelor regionale competitive și funcționale, eliminarea restricțiilor privind comerțul transfrontalier cu gaze naturale, dezvoltarea unui sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator, facilitarea accesului la rețea pentru capacitățile noi de producție, asigurarea acordării de stimulente operatorilor de sisteme de gaze naturale și celorlalți utilizatori de sisteme de gaze naturale, protecția consumatorului, garantarea respectării de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale a obligațiilor ce le revin în ceea ce privește transparența.
Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRE se asigură integral din veniturile proprii ale instituției care provin din tarife percepute pentru acordarea de licențe, autorizații și atestări, contribuții anuale percepute operatorilor economici reglementați din sectorul energiei electrice și termice și al gazelor naturale, precum și din fonduri acordate de organisme internaționale.

Curtea de Conturi: „S-a remarcat dezinteresul ANRE față de starea tehnică a infrastructurii de transport gaze”

Curtea de Conturi: Inconsecvenţa factorilor de decizie şi lipsa finanţării au condus la nepunerea în practică a strategiilor energetice

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (28/05/2020)

Notificare praguri detineri/vot peste si sub 5%

CEMACON SA (CEON) (28/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/05/2020)

Declaratie detineri la emitentul SIF 1

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/05/2020)

Hotarare CA - Fuziunea de principiu a companiilor de distributie din Grup