Update articol:

Proiect: Statul român vrea să vândă către Nuclearelectrica concentratele tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit între 2009-2011, aflat în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului

Sursa Ministerul Energiei

Statul român vrea să vândă către Nuclearelectrica concentratele tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit între 2009-2011, aflat în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă.

Potrivit Notei de fundamentare, vânzarea – cumpărarea  a concentratelor tehnice de uraniu se va realiza cu respectarea prevederilor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Tratatul EURATOM),  iar semnarea contractului de vanzare – cumparare se realizează de vânzător, cumpărător și de către Agenţia de aprovizionare EURATOM, în conformitate cu reglementările europene în materie.Cantitatea reprezentând stocul de concentrate tehnice de uraniu, conform alin.(1) reprezintă informație clasificată la nivel secret de stat și se comunică părților interesate cu respectarea prevederilor Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea valorii de piață a bunurilor se realizează prin raportarea la preţurile de piaţă de referinţă spot publicate în rapoartele anuale/periodice ale Agenţia de aprovizionare EURATOM.

Nota de fundamentare precizează: “Aapreciem că statul român trebuie să acționeze ca un investitor prudent privat și să recupereze chiar și parțial alocația bugetară pentru constituirea stocului de siguranță și consum din perioada 2009-2011.

Valorificarea stocului de siguranță și consum la o altă valoare decât valoarea de piață poate conduce la sesizarea Agenţiei de aprovizionare EURATOM cu privire la potențiale încălcări ale Tratatului EUROATOM”.

Activitatea  operatorilor în domeniul nuclear este strict reglementată atât de Tratatul EURATOM, cât și de TFUE (Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene) pe partea de mediu, aceasta fiind monitorizată de Comisia Naţională de Control a Activităţilor Nucleare şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică.

Pentru funcţionarea în mod corespunzător a reactoarelor de la CNE Cernavodă este necesară asigurarea securităţii aprovizionării cu materia primă necesară fabricării combustibilului nuclear utilizat la reactoarele de la CNE Cernavodă, astfel încât să se prevină posibilele întreruperi accidentale, ca urmare a apariţiei unor situații conjuncturale, precum fluctuații majore de preț și cantități pe piața uraniului, blocarea rutelor de aprovizionare, întreruperea activității furnizorilor de octoxid/dioxid de uraniu, închiderea de exploatări miniere uranifere etc.

În prezent, securitatea aprovizionării SNN cu materia primă necesară fabricării combustibilului nuclear, dioxidul de uraniu, este asigurată prin intermediul a doi furnizori calificați, respectiv Compania Națională a Uraniului S.A., denumită în continuare CNU, și firma Cameco Inc. din Statele Unite ale Americii.

Compania Națională a Uraniului – S.A. (CNU) are ca principal obiect de activitate exploatarea minereului de uraniu și prelucrarea acestuia sub formă de concentrate tehnice, rafinarea lor până la obținerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu care reprezintă materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear de tip CANDU.

Nota de fundamentare mai precizează: “CNU este singurul producător de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu (UO2) de pe teritoriul Uniunii Europene, care asigură materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear de tip CANDU necesar funcționării Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, calificat de către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., denumită în continuare SNN, ca furnizor de UO2, în conformitate cu specificațiile pentru combustibilul nuclear tip CANDU și cu normele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, SNN fiind unicul beneficiar al produselor obţinute de CNU.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1009/2009 privind procesarea și valorificarea stocului de concentrate tehnice de uraniu constituit în perioada 1993-2008 a fost stabilită preluarea de către CNU a stocului de concentrate aflat în custodia acesteia, pe platforma Feldioara, în vederea rafinării şi transformării în pulbere sinterizabilă de UO2, necesară pentru fabricarea combustibilului nuclear la FCN – Pitești, utilizat de către CNE Cernavodă.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1009/2009, până în anul 2015, CNU a furnizat către SNN pulbere sinterizabilă de UO2 prin rafinarea unor cantități din stocul de concentrate tehnice de uraniu constituit în perioada 1993-2008, în baza unor contracte negociate și notificate ulterior către ESA, fiecare contract obținând avizul prin contra-semnare al ESA, în conformitate cu Tratatul EURATOM.

CNU a produs cantitatea de pulbere sinterizabilă de UO2, prevăzută pentru anul 2015, însă, ca urmare a rezilierii contractului încheiat în acest scop, de către SNN în decembrie 2015, nu a putut livra întreaga cantitate de UO2 contractată, prevăzută pentru perioada aprilie 2015 – aprilie 2016, fiind nevoită să păstreze în stoc o cantitate semnificativă de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu necesară pentru fabricarea combustibilului nuclear, în condiţiile în care acest produs este instabil din punct de vedere chimic.

Ca urmare a perioadei de deficit în contextul sus expus, pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu combustibil nuclear, a fost adoptată Legea nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Legea 193/2018 stabileşte principiile pentru asigurarea şi menţinerea ciclului integrat de fabricaţie a combustibilului nuclear în România, în condiţii de securitate naţională, cu respectarea prevederilor Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi a recomandărilor Agenţiei de Aprovizionare a EURATOM, în principal cu privire la asigurarea a minimum 2 furnizori calificaţi pentru furnizarea combustibilului nuclear.

Legea nr. 193/2018 statuează faptul că CNU are drept exclusiv de a presta servicii de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu pe teritoriul României și totodată produce pulberea de dioxid de uraniu necesar funcţionării reactoarelor nuclearoenergetice de tip CANDU.

În cazul în care nu se va putea asigura integral cantitatea de materie prima necesara fabricării combustibilului nuclear pentru funcţionarea  reactoarelor nuclearo-energetice de tip CANDU de la CNE Cernavodă, CNU are obligaţia de a notifica SNN anual, în primele 3 luni ale anului, cu privire la acest aspect, menţionând în clar cantităţile disponibile, precum şi perioadele de timp în care acestea pot fi livrate. În această situaţie operatorul Unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă are dreptul de a achiziţiona materia prima necesara producerii combustibilului nuclear prin procedura competitivă.

În considerarea și cu aplicarea art.2 alin.(6) din Legea nr.193/2018 a fost adoptată Hotărârea Guvernului  nr.126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României.

Conform Hotărârii Guvernului  nr. 126/2019, preţul dioxidului de uraniu rezultat ca urmare a aplicării prevederilor anterior mentionate nu poate depăşi valoarea rezultată din adăugarea, la media pe ultimele 6 luni, a preţurilor octoxidului de uraniu practicate pe pieţele internaţionale pentru tranzacţii pe termen lung a costurilor aferente procesării, validate de auditorul independent, precum şi a unei marje de profit de 4%.

În conformitate cu prevederile Tratatului Euratom : (1) aprovizionarea cu minereuri, materii brute şi materii speciale de fisiune este asigurată, în temeiul principiului accesului egal la resurse, prin promovarea unei politici comune de aprovizionare. (2) sunt interzise orice practici având drept obiect asigurarea unei poziţii privilegiate pentru anumiţi utilizatori, (3) se constituie o Agenţie care dispune de un drept de opţiune asupra minereurilor, materiilor brute şi materiilor speciale de fisiune produse pe teritoriile statelor membre, precum şi de dreptul exclusiv de a încheia contracte privind livrarea de minereuri, materii brute şi materii speciale de fisiune provenite din cadrul sau din afara Comunităţii (n.n. Euratom Supply Agency, ESA).

Din prevederile Tratatului Euratom se desprinde foarte clar dreptul exclusiv al Euratom Supply Agency (ESA) de a încheia contractele de furnizare de dioxid de uraniu pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 52 din Tratatul Euratom. In acest context, ESA – care, în baza Tratatului Euratom, este ținută să respecte numai prevederile acestui tratat, nu și pe cele ale legislațiilor naționale, poate, atunci când consideră că prețul unui anumit contract încalcă prevederile art. 67, 68 si 69 din Tratatul Euratom, să refuze semnarea respectivului contract, mai mult chiar, în cazul în care ESA constată anumite practici constând în practicarea unor prețuri care ar avea drept obiectiv asigurarea unei poziții privilegiate pentru anumiți utilizatori, fapt care contravine principiului accesului egal, le poate semnala Comisiei iar aceasta, în cazul în care consideră respectiva constatare ca fiind fondată, poate stabili, pentru ofertele contestate, prețurile la un nivel conform principiului accesului egal.

Cu alte cuvinte, în situația în care prețul reglementat în baza prevederilor Hotărârii nr. 126/2019 ar încălca vreuna dintre prevederile Tratatului Euratom, citate mai inainte, s-ar putea ajunge la situația în care ESA să refuze să semneze respectivul contract, cu consecința lipsirii acestuia de valabilitatea juridică de acord al părților (contractul, deci, ar fi inexistent). Situația descrisă s-a și întâmplat în cazul contractului  din 2019, dintre SNN și CNU, pentru care ESA a decis să nu semneze/încheie această comandă considerând că prețul reglementat este mai mare cu 46% decât prețul care putea fi obținut de SNN de la celălalt furnizor calificat, compania Cameco, precum și faptul că legislația națională nu poate încalcă prevederile Tratatului EURATOM.

Ca urmare a modificării H.G. nr. 126/2019, prin H.G. nr. 117/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României, abia în data de 7 iulie 2020, Agenția EURATOM a avizat comenzile încheiate între CNU și SNN,  însă a atras atenția autorităților române că Legea 193/2018 și HG 126/2019 contravin legislației europene/Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, avertizând că punerea în aplicare a acestor acte normative va conduce la inițierea procedurii de infringement împotriva României.

Având în vedere existența unui stoc istoric de concentrate tehnice de uraniu, deținut de statul român, și luând în considerare reglementările internaționale stricte din domeniul nuclear, complexitatea operațiunilor de furnizare și prelucrare a materiei prime necesare fabricării combustibilului nuclear necesar CNE Cernavodă, stocul limitat de combustibil nuclear deținut de SNN, perspectiva clară de lichidare a CNU în perioada următoare, precum și contextul internațional nefavorabil la nivel european cu privire la perspectivele dezvoltării energiei nucleare de pe  piața, se apreciază ca fiind oportună valorificarea stocului de concentrate tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum al statului, constituit în perioada 2009-2011, în vederea procesării pentru producerea de pulbere sinterizabilă de uraniu în dioxid de uraniu necesară CNE Cernavodă.

Menționăm că în vederea constituirii stocului de siguranță și consum, în anul 2009, prin H.G. nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2009 s-a acordat o subvenție pentru constituirea stocului de concentrate tehnice de uraniu în valoare totală de 30.514 mii lei.

In anul 2010, prin H.G. nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010 s-a acordat o subvenție în valoare de 655,87 lei/kg și respectiv 27.090 mii lei în total.

Având în vedere că în anul 2011, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 419/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri  s-a acordat o subvenție pentru constituirea stocului de concentrate tehnice de uraniu în valoare totală de 30.459.000 lei.

Luând în considerare deficitul bugetar actual, planul de lichidare al CNU elaborat de CNU în ianuarie 2021, în contextul obligației statului român de punere în aplicare a Deciziei COM de recuperare a ajutorului de stat ilegal, stagnarea investițiilor în domeniul nuclear la nivel european, neexistând perspectiva unei cereri crescute de materie primă, într-un viitor apropiat și mediu, care să crească prețul în piață a uraniului la valoarea existentă în inventarul contabil al CNU, riscul ca acest stoc de concentrate tehnice de uraniu, aflat în domeniul privat al statului, să rămână neprelucrat, costurile constante pe care le generează acest stoc pentru asigurarea pazei și condițiilor de păstrare prin prezentul proiect de act normativ, se propune, valorificarea cantității de concentrate tehnice de uraniu existente în stoc, înainte de finalizarea procesului de lichidare a CNU, reducându-se astfel pierderea totală pentru statul român în cazul în care aceasta cantitate de uraniu ar mai fi valorificată”.

 

BVB | Știri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (30/09/2022)

Raport consolidat pentru semestrul I 2022

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative